Qlosr Group Q1-23


Vunna affärer bäddar för fortsatt stark tillväxt

Nettoomsättningen översteg en halv miljard under år 2022 och den justerade EBITDA-marginalen kom in i det övre kommunicerade intervallet. Således levererade Qlosr på Bolagets utstakade mål för år 2022, vilket ingjuter förtroende för att Qlosr även kommer att nå uppsatta mål för år 2024. Trenden för paketerade tjänster är fortsatt stark och genom ökad korsförsäljning, utvinning av kostnadssynergier från tidigare förvärv och fortsatt exekvering på uttalad tillväxt-på-tillväxt-strategi, estimeras en stark tillväxt avseende såväl omsättning som EBITDA-resultat framgent. Med en applicerad målmultipel om EV/EBITDA 10x på 2023 års estimerade EBITDA-resultat om 57,3 MSEK, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 8,6 kr i ett Base scenario.

  • Top line kom in något lägre än estimerat under Q1

Under Q1-23 uppgick nettoomsättningen till 144,4 MSEK (120,9), motsvarande en total tillväxt om 19,4 % och en organisk tillväxt om 5,3 %. Utfallet var något lägre än estimerat (-5,7 %), och den uppvisade organiska tillväxten under kvartalet innebär även en sekventiell minskning sedan Q1-22. Andra mindre noterade IT-aktörer/konsulter har under Q1-23 vittnat om en tuffare marknad kännetecknat av en ökad konkurrens, större osäkerhet givet den ekonomiska utveckling samt längre säljcykler, vilket Analyst Group bedömer kan ha bidragit till Bolagets lägre uppvisade tillväxt än estimerat. Parallellt har Qlosr uppvisat en stark utveckling i avtalsvärdet, vilken under Q1-23 visade en tillväxt om 7 % Q-Q och uppgick till 380 MSEK, vilket medför goda förutsättningar för Bolaget att förbättra den organiska tillväxten under resterande delar av år 2023, varför vi behåller våra omsättningsestimat under prognosperioden.

  • Implementationskostnader belastade EBITDA-resultatet

Det första kvartalet är rent säsongsmässigt ett svagare kvartal för Qlosr vilket, i kombination med ökade kostnader relaterat till implementeringen av tidigare vunna prenumerationsavtal, ökad hårdvaruförsäljning och lägre konsultfakturering, belastade EBITDA-resultatet under Q1-23. Det uppvisade EBITDA-resultatet om 8,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 5,9 %, var därmed lägre än estimerat (12,6) och givet att fortsatta höga implementationskostnader väntas upptas även under Q2-23 samt att bruttomarginalen estimeras pressas något av vunna volymaffärer inom Public-segmentet, har vi valt att sänka våra EBITDA-estimat under i synnerhet år 2023, vilket medför en lägre EBITDA-marginal givet upprepade omsättningsprognoser.

  • Reviderat värderingsintervall

Då vi härleder värderingen av Qlosr utifrån estimerat EBITDA-resultat för år 2023 medför sänkningen i EBITDA-resultatet ett reviderat värderingsintervall i samtliga scenarion. Vår vy på Bolagets underliggande lönsamhet har dock inte förändrats, då vi ser goda möjligheter för Qlosr att successivt transformera vunna direktaffärer till prenumerationsavtal givet Bolagets starka track record, däremot bedömer vi att lönsamhetén kan hållas tillbaka något kortsiktigt givet ökad hårdvaruförsäljning, uppstartskostnader relaterat till prenumerationsaffärer och mindre konsultintäkter.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.