Precomp Solutions


Anrikt bolag med tillväxt i sikte

Precomp Solutions AB (“Precomp” eller “Bolaget”) är en av Europas främsta tillverkare av precisionskomponenter till verkstads- och fordonsindustrin. Efter att ha bevisat Bolagets gedigna och högkvalitativa värde under en kritisk period förväntas nu en ökad tillväxttakt samt växande marginaler i takt med en ökad produktionsförmåga. Med en stark orderingång, stabil tillväxt på underliggande marknader samt en större förväntad tillgänglighet på råvaror estimeras en kraftig omsättningstillväxt med en CAGR om 9,8 % fram till 2023. Med avstamp i en prognostiserad nettoomsättning år 2023 om 208,4 MSEK samt en EBIT-marginal om 5,7 %, motiveras ett nuvärde om 4,5 kr per aktie baserat på en DCF-värdering sammanvägt med en målmultipel om 9,8x EBIT, med en antagen diskonteringsränta om 12 %.

  • Möjlig expansion samt fortsatt lönsamhet

Med en lågt skuldbelastad balansräkning och stabiliserad lönsamhet ser den höga efterfrågan på precisionskomponenter ut att kunna mötas upp av Bolaget genom potentiella maskininvesteringar, sam-tidigt som en ROC LTM om 24 % vittnar om god potential att driva en framtida kontinuerlig positiv nettomarginal. Idag har Bolaget skrivit av stora delar av sina maskiner och beräknas inte behöva ersätta några befintliga anläggningstillgångar, vilket därför inte kommer hindra Precomp att genomföra nya maskininvesteringar, för att utöka kapaciteten, den närmaste framtiden.

  • Framskjuten marknadsposition skapar tillväxt

Under en prövande tid med brist på halvledare, komponenter och råmaterial har Precomp stått stadigt och levererat enligt förväntan. I takt med att konkurrenter misslyckats med denna bedrift har potentiella kunder letat sig om efter nya leverantörer. Detta återspeglas i den ökade orderingången och den rekordhöga nettoomsättningen LTM om 192,6 MSEK. I takt med att tillgängligheten på råvaror växer ser möjligheterna för Precomp att fortsätta kapitalisera på den underliggande marknadstillväxten goda ut.

  • Motiverat nuvärde om 4,5 kr per aktie

Utifrån en prognostiserad kraftig tillväxt samt för-bättrade marginaler ser Bolagets framtid ljus ut. Genom en sammanvägd alternativ- och absolutvärdering med en målmultipel om 9,8x 2023, samt en diskonteringsränta om 12 %, motiveras en uppsida om 22,7 % i ett Base scenario, vilket kan jämföras med en EV/EBIT om 10,1x LTM, motsvarande ett pris per aktie om 4,5 kr idag. Bolagets EBIT-marginal estimeras till 5,7 % samtidigt som omsättningen förväntas växa med en CAGR om 9,8 % till 2023.