PolyPlank


Hållbara helhetslösningar i en trögrörlig marknad

PolyPlank har utvecklat en unik patenterad tillverkningsprocess för att producera ett polymerbaserat fiberkomposit material, som även kallas Wood-Plastic Composite (WPC). Materialet används som bas i olika profiler, ofta i utemiljöer, och säljs till bostadsrättsföreningar, kommunala och privata fastighetsbolag, myndigheter, entreprenad och byggbolag, samt privatpersoner. Orderingången har ökat kraftigt sedan pandemin och var vid Q4-21 ca 40 % högre än motsvarande period 2020. Med en stärkt orderingång, minskade pandemirelaterade effekter och ytterligare tillkommande ordrar, estimeras omsättningen i ett Base scenario ha stigit till ca 43,2 MSEK år 2022, vilket utifrån tillämpad målmultipel och diskonteringsränta, motiveras ett värde om 0,22 kr per aktie.

  • PolyPlank adresserar en växande marknad

PolyPlank  adresserar WPC-marknaden vilken förväntas växa under år 2020–2027 med en CAGR om 11,4 %, för att år 2027 värderas till 12,5 mdUSD. Nordamerika och delar av Europa har kommit längre i utvecklingen av användning av WPC-material, där Sverige förväntas följa en likartad utveckling med ökad användning av WPC-material. PolyPlank adresserar därmed en växande marknad, samtidigt som Bolaget utmanar mer traditionella materialval, som exempelvis tryckimpregnerat trä. WPC-material besitter fördelar gentemot mer traditionella materialval som längre livslängd, mer resistent mot röta och fukt, samt är miljövänligare.

  • Orderingång och offerstock på All Time High

I början av december hade PolyPlank en rekordstor orderingång om 43,5 MSEK. Givet att Bolaget kan exekvera på den befintliga orderingången, vilket är en stark trigger i ett kortare tidsperspektiv, kan försäljningen accelerera kraftigt, samtidigt som det skulle vidimera PolyPlanks produkterbjudande, tillika leveranskapacitet. Nytillkomna ordrar är därtill ytterligare triggers i närtid, där Bolaget har en offertstock per december månad om 155,7 MSEK, vilket motsvarar ett All Time High, samtidigt som ett flertal offerter befinner sig i slutstadiet och där beslut ska tas i närtid.

  • PolyPlank förväntas vända till lönsamhet under 2023

Vid utgången av tredje kvartalet uppgick Bolagets kassa till 4,4 MSEK, samtidigt som Bolagets operativa burn rate, under 2021 uppgått i genomsnitt till -0,3 MSEK/månad. Givet en likartad kapitalförbrukning förväntas bolaget vara finansierat under helåret 2022, samtidigt som Bolaget förväntas vända till lönsamt under 2023.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.