Obducat Q4-23


Synliggör skalbarheten i affärsmodellen

Med det fjärde kvartalet för år 2023 rapporterat står det klart att Obducat AB (publ) (”Obducat” eller ”Bolaget”) levererar ett rekordår, där Bolaget uppvisar en tillväxt om 59 % och vänder till vinst. Ökade marknadssatsningar har gett en stark marknadsposition och har bidragit till en hög efterfråga på Obducats produkter och tjänster, vilket bekräftas av en rekordhög orderingång under helåret 2023 om 118 MSEK (79). Obducat lämnar rekordåret 2023 med en orderstock om 124 MSEK och givet en successivt förbättrad leveranssituation, samt en utökad produktionstakt, tillsammans med en bibehållen hög aktivitetsnivå estimerar Analyst Group att Obducat kan leverera lönsam tillväxt under år 2024. Obducat estimeras nå en omsättning om 162 MSEK under helåret 2024 och baserat på en P/S-multipel om 3,9x motiveras ett potentiellt värde per aktie om 3,6 kr (3,4) i ett Base scenario.

  • Levererar ett rekordår

Under Q4-23 uppgick nettoomsättningen till 29,4 MSEK (16,3), motsvarande en tillväxt om 81 % Y-Y och en tillväxt om 15 % Q-Q. Trots en hög tillväxt under kvartalet fördröjs intäktsföringen fortsatt av komponentbristen, varför intäkterna under Q4-23 kom in under våra förväntningar. Påverkan av komponentbristen har dock succesivt avtagit under år 2023, vilket bekräftas av att Obducat uppvisar en sekventiell tillväxt under de två senaste kvartalen. För helåret 2023 uppgick nettoomsättningen till 93 MSEK (58), vilket motsvarar en tillväxt om 59 %. Obducat levererar därmed ett rekordår 2023 där den höga tillväxten drivs av den höga efterfrågan och affärstempot, vilket blir tydligt sett till den rekordhöga orderingången under helåret 2023, uppgående till 118 MSEK.

  • God skalbarhet i Obducats affärsmodell

Obducat uppvisar en god lönsamhet under Q4-23, där EBITDA-resultatet uppgår till 9 MSEK (-0,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 30 % och är den högsta EBITDA-marginalen Bolaget har uppvisat på kvartalsbasis. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 10,9 MSEK (13,1), vilket är en förbättring om 2,2 MSEK Y-Y och 2,5 MSEK Q-Q. För helåret 2023 vänder Obducat till vinst och uppnår Bolagets egna guidning, där EBITDA-resultatet uppgick till 13,2 MSEK (-1,7) och ett EBIT-resultatet om 4,5 MSEK (-10,7), vilket motsvarar EBITDA- och EBIT-marginaler om 14 % respektive 9 %. Obducat påvisar därmed en god lönsamhet i Bolagets affärsmodell, i synnerhet vid en högre intäktsföring, vilket blir extra tydligt under H2-23, där Obducats rörelsemarginaler uppgick till  28 % (EBITDA) respektive 20 % (EBIT).

  • Vi höjer vårt värderingsintervall

Analyst Group har valt att förlänga prognosperioden till år 2026. Obducat estimeras uppnå en CAGR om 44 % mellan åren 2023-2026 genom en fortsatt hög affärsaktivitet och ökad produktionstakt. Givet den goda skalbarheten Obducat besitter, samt givet en stark marknadsposition och medvind från underliggande marknadstrender, väljer vi i samband med denna analysuppdatering att justera upp vårt värderings-intervall i Base- och Bull scenariot.

6

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.