Obducat Q4-22


Inleder året med starkt affärsmomentum

Obducat fortsätter att vinna fler affärer där orderstocken vid utgången av december 2022 uppgick till 88 MSEK (65), och under inledningen av 2023 har Obducat tecknat affärer till ett totalt värde om ca 48 MSEK. Marknadsföringsarbetet har intensifierats vilket, i kombination med ett starkt affärsmomentum, bäddar för ytterligare ordrar under kommande kvartal. Komponentbristen är dock en fortsatt utmaning och kan påverka när Obducat ”rapportmässigt” kan intäktsföra vunna affärer. Sammanfattningsvis inleder Obducat 2023 starkt, varför vi justerar upp vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion. Vi anser att det finns mer uppsida i aktien, där vi utifrån en målmultipel om P/S 3,5x på 2023 års prognos ser ett potentiellt värde per aktie om 2,6 kr (2,4) i ett Base scenario.

  • Visar stark tillväxt

Under Q4-22 uppgick intäkterna till 16,3 MSEK (13,1), vilket motsvarar en tillväxt om 24 % mot jämförelsekvartalet 2021 och en tillväxt om hela 88 % mot föregående kvartal (Q3-22). För helåret 2022 uppgick intäkterna således till 58,5 MSEK (32,1), vilket är något under vår prognos om 64,3 MSEK i ett Base scenario. Som nämnt orsakar den globala komponentbristen en intäktsförskjutning, men likväl uppgick tillväxten till 82 % för helåret 2022, vilket vi anser är en stark prestation.

  • Ökad efterfrågan på Obducats produkter och tjänster

Efterfrågan på Obducats produkter och tjänster har tilltagit, vilket har stärkt Bolagets marknadsposition, där orderingången för helåret 2022 uppgick till 79 MSEK (64), motsvarande en ökning om 23 %. Därtill uppgick orderstocken vid utgången av december 2022 till 88 MSEK (65) och Obducat har inlett år 2023 med ett starkt affärsmomentum med flera vunna affärer, till ett totalt ordervärde om ca 48 MSEK. Obducat har även intensifierat sitt marknadsföringsarbete för att ytterligare stärka marknadspositionen och exponera Obducats kompetens inom området avancerad litografiteknik. Givet nuvarande aktivitetsnivå i verksamheten, i kombination med ett intensifierat marknadsföringsarbete, antas Obducat kunna vinna fler affärer framgent.

  • Vi höjer våra prognoser för helåret 2023

Trots att Q4-22, och således helåret 2022, visade något lägre rapporterade intäkter än väntat, anser Analyst Group att Obducat på nuvarande nivåer är lågt värderat givet storleken på orderstocken och kommunicerade ordrar under Q1-23. Detta utgör en stabil grund för en hög tillväxt under 2023, varför vi höjer våra tidigare prognoser i samtliga tre scenarion. I ett Base scenario estimerar vi en nettoomsättning om ca 120 MSEK för helåret 2023. Vad gäller den globala komponentbristen räknar vi med att denna successivt kan lätta, vilket är en viktig förutsättning för att Obducat ska kunna leverera på vunna affärer och således kunna redovisa ökade intäkter i kommande rapporter.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.