Obducat Q4-21


Växande orderbok pekar på ljusa tider

Den nyligen presenterade Q4-rapporten andas optimism där vi ser allt fler tecken på att marknadsefterfrågan kommer att öka under 2022 för Obducat. Senast redovisad orderstock om 65 MSEK (25) innebär att Obducat för fjärde kvartalet i rad ökat sin ordervolym, vilket även pekar på att vi kommer se en högre rapporterad försäljning under 2022 jämfört med fjolåret. Vi ser att detta, i kombination med relativt fasta rörelsekostnader, kommer möjliggöra att Bolaget närmar sig en positiv EBITDA-marginal. Vi behåller därmed vårt Base scenario om 2,6 kr (2,6) per aktie på 2022 år prognos.

  • Bra avslutning på fjolåret

Under Q4-21 uppgick intäkterna till 13,1 MSEK (16,5), motsvarande en minskning om ca 20 % mot Q4-20. Vi hade estimerat en försäljning om 16 MSEK, där förklaringen till den något lägre försäljningen beror på att det varit fortsatta fördröjningar i leveranser av komponenter till produktionen, och att det försenar slutförandet av installationer av levererade system. Utifrån dessa förutsättningar, orsakade av pandemin, anser vi likväl att Obducat avslutar 2021 på ett bra sätt.

  • Bättre marknadsklimat…

Obducat meddelar att aktivitetsnivån hos kunder successivt ökar och att den försiktighet som tidigare har kunnat märkas hos Bolagets industriella kunder har avtagit. Det stärker den förväntade efterfrågeökningen i branschen, vilket vi tror kommer att få synliga effekter redan under H1-22.

  • … och positiva utsikter för Obducat

Att orderingången under Q4-21 uppgick till 22 MSEK (1,5) och att orderstocken vid utgången av december uppgick till ca 65 MSEK (25) talar för försäljningsmässigt positiva utsikter kommande kvartal. Detta, i kombination med att Obducat kan fortsätta utvecklas med en stabil kostnadskontroll, borde ge utrymme för att koncernen ska kunna uppvisa ett positivt EBITDA-resultat framgent.

  • Värderingsintervallet kvarstår

I denna analys har vi utökat våra finansiella prognoser till att omfatta både 2022 och 2023, där vårt värderingsintervall är härlett från de estimerade intäkterna under innevarande år. Med tanke på nuvarande orderstock och den fortsatta återhämtningen i marknaden, ser vi positivt på kommande kvartal. Vi väljer därför att upprepa vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion, vilket sträcker sig mellan 1,1 kr (Bear) och 2,9 kr (Bull), med 2,6 kr i ett Base scenario på 2022 års prognos.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.