Obducat Q3-23


Lönsam tillväxt och rekordstor orderstock

Obducat AB (publ) (”Obducat” eller ”Bolaget”) har under det tredje kvartal 2023 uppvisat en lönsam tillväxt, med en hög tillväxt både Y-Y och Q-Q, samt en lönsamhet både på EBITDA- och EBIT-nivå. Efterfrågan är hög på Obducats produkter och tjänster, vilket i kombination med ett högt affärstempo har resulterat i en rekordhög orderingång hittills under år 2023 om 107 MSEK (68) och trots en god produktionstakt under Q3-23 uppgår utgående orderstock till 145 MSEK (97). Givet en successivt förbättrad leveranssituation och en utökad produktionstakt, tillsammans med en bibehållen hög aktivitetsnivå estimerar Analyst Group att Obducat kan leverera ett rekordår 2023 och 2024. Obducat estimeras nå en omsättning om 173 MSEK under helåret 2024 och baserat på en P/S-multipel om 3,5x motiveras ett potentiellt värde per aktie om 3,4 kr (2,7) i ett Base scenario.

  • Lönsam tillväxt under Q3-23

Under Q3-23 uppgick intäkterna till 25,6 MSEK (8,7), vilket motsvarar en tillväxt om 196 % Y-Y och 105 Q-Q (12,5). Den höga tillväxten förklaras av en ökad produktionstakt efter en avtagande påverkan av komponentbristen, trots att det fortsatt utgör en utmaning. Därutöver har Obducat lyckats växa med en stark lönsamhet under senaste kvartalet, vilket har resulterat i höga marginaler både på EBITDA- och EBIT-nivå. EBITDA-resultatet uppgick till 6,6 MSEK (-3,1) under Q3-23, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 26 %, medan EBIT-resultatet uppgick till 4,4 MSEK (-5,3), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 17 %.

  • Starka omvärldstrender ger medvind

Obducat uppvisar en hög efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster, tillika affärsaktivitet, vilket kan tillskrivas Obducats marknadssatsningar och starka omvärldstrender. Obducats marknadssatsningar i form av deltagande på branschmässor har resulterat i en ökad synlighet och förstärkt den redan höga varumärkeskännedomen. Därutöver har Obducat medvind från trender som bland annat elektrifiering, digitalisering och AI, vilka driver efterfrågan på chip och elektronikkomponenter. Den starka marknadsposition har bidragit till en stark orderingång under Q3-23, vilken uppgick till ca 35 MSEK (25). Totalt under årets nio första månader har Obducat vunnit ordrar för 107 MSEK (68), vilket har resulterat i en rekordhög utgående orderstock som vid utgången av september 2023 uppgick till ca 145 MSEK (97).

  • Vi höjer vårt värderingsintervall och förlänger prognosperioden till år 2025

Analyst Group har valt att förlänga prognosperioden till år 2025 till följd av den kraftigt ökade orderingången under år 2023, samt den höga utgående orderstocken vid Q3-23. Obducat estimeras uppnå en CAGR om 61 % mellan åren 2022-2025 genom fortsatt hög affärsaktivitet och förbättrad leveranssituation. Utifrån en stark marknadsposition, samt medvind från underliggande marknadstrender, väljer vi i samband med denna analysuppdatering att justera upp våra prognoser och värderingsintervall i samtliga tre scenarion.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.