Obducat Q3-22


Orderingången är fortsatt stark

Obducat fortsätter att vinna fler affärer, där orderingången under årets tredje kvartal uppgick till 25 MSEK (9), motsvarande en ökning om 176 %. Vid utgången av september uppgick orderstocken till 97 MSEK (49), vilket är en av de högsta nivåerna i Bolagets historia. Under hösten har Obducat fortsatt att vinna fler affärer, samtidigt som den globala komponentbristen skapar produktions- och leveransförseningar, vilket leder till förskjutna intäkter. Komponentbristen kommer troligen vara en faktor även under kommande 6-10 månader och kan således påverka när Obducat ”rapportmässigt” kan tillgodo

  • Förskjutna intäkter till följd av komponentbrist

Obducats orderingång är som nämnt stark men sett till de faktiska intäkterna som tillföll Q3-22 var dessa lägre än våra estimat. Under Q3-22 uppgick intäkterna till 8,7 MSEK (6,1). Med en total kostnadsbas i rörelsen om 12,0 MSEK (10), uppgick Obducats EBITDA-resultat till -3,1 MSEK (-4,5). Även om det var en förbättring mot jämförbart kvartal 2021 var det lägre jämfört med vårt estimat om -0,2 MSEK.

  • Orderstock på ny rekordnivå

Vid utgången av september hade Obducats orderstock växt till 97 MSEK vilket vi ser är ett resultat av bl.a. två faktorer; dels att Bolaget fortsätter att vinna nya affärer, dels att leveranser har försenats till följd av komponentbrist, vilket resulterar i att tidigare vunna affärer ”läggs på hög” i väntan på att kunna levereras och intäktsföras. Givet att produktionstiderna kan förkortas kommer det resultera i att Obducat kan uppvisa högre intäkter under kommande kvartal. Utifrån våra estimat i ett Base scenario uppgår Obducats ackumulerade intäkter för perioden Q4-22 och helåret 2023 till ca 128 MSEK. Baserat på nämnd orderstock, samt att Obducat efter utgången av Q3 vunnit ytterligare affärer, uppskattar vi att 81 % av denna prognos redan finns i Obducats orderbok.

  • Upprepar värderingsintervallet

Trots att Q3-rapporten visade lägre intäkter än väntat, vilket således resulterar i att vi sänkt vår intäktsprognos för år 2022, anser Analyst Group att Obducat på nuvarande nivåer är lågt värderat givet den fortsatt växande orderstocken och ökade orderingången. Då detta utgör en stabil grund för framtida tillväxt upprepar vi därför vårt tidigare värderingsintervall. Däremot bedömer vi det som mindre troligt att Obducat når vårt Base scenario redan under innevarande år givet ett fortsatt oroligt marknads-sentiment, utan väljer istället att blicka mot år 2023.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.