Obducat Q2-23


Hög aktivitetsnivå och ökade marknadssatsningar

Obducat AB (publ) (”Obducat” eller ”Bolaget”) har under årets andra kvartal uppvisat en hög aktivitetsnivå, där vunna affärer och ökade marknadssatsningar har bidragit till en rekordstor orderstock, vilken vid utgången av juni 2023 uppgick till 134 MSEK (78). Obducat dras dock fortsatt med utmaningar, däribland leverans av komponenter, vilket förskjuter utgående leveranser och följaktligen intäktsföringen under kvartalet. Givet en successivt förbättrad leveranssituation under H2-23 och en ökad produktionstakt, tillsammans med en bibehållen hög aktivitetsnivå estimerar Analyst Group att Obducat kan exekvera på Bolagets rekordstora orderstock. Vi väljer därmed att kvarhålla vår tidigare målmultipel om P/S 3,5x på 2023 års prognos och således värdering med ett potentiellt värde per aktie om 2,7 kr (2,7) i ett Base scenario.

  • Lägre intäkter än estimerat…

Under Q1-23 uppgick intäkterna till 12,5 MSEK (10,9), vilket motsvarar en tillväxt om 14 % Y-Y. I vår senaste analysen hade vi estimerat att Obducats omsättning under Q2-23 skulle uppgå till 21,0 MSEK, vilket således var 8,5 MSEK högre än det faktiska utfallet. Det lägre utfallet förklaras av att Obducats intäktsföring förskjutits till följd av leveransproblem av komponenter, trots en successiv förbättring har leveranssituationen fortsatt en påverkan på Obducats intäktsföring. Givet en successivt förbättrad leveranssituation, i kombination med en ökad produktionstakt förväntas Obducat kunna leverera en större del av orderstocken under H2-23.

  • … men ny rekordnivå på orderstocken

Orderingången under Q2-23 uppgick till ca 13 MSEK (36) och efter kvartalets utgång har Obducat vunnit affärer uppgående till ca 20 MSEK. Den höga efterfrågan på Obducats produkter och tjänster har bidragit till att orderstocken uppgår till rekordnivåer, vilken vid utgången av juni 2023 uppgick till ca 134 MSEK (78). Under första halvåret 2023 har Obducat ökat sina marknadssatsningar och därigenom fortsatt ökat Bolagets varumärkeskännedom globalt. Därutöver efterfrågas innovativ produktutveckling i allt större utsträckning och rådande teknikutveckling inom halvledarindustrin medför ökade behov för kundanpassande litografilösningar, varav Obducat har ökat tempot inom forskning och utveckling. Detta i kombination med Bolagets ökade marknadssatsningar och kundkännedom bäddar för en fortsatt stark orderingång framgent.

  • Vi upprepar vårt värderingsintervall

Trots att Obducat redovisade en omsättning och ett rörelseresultat (EBITDA och EBIT) under våra estimat för Q2-23, förväntas Obducat kunna exekvera i en högre takt på Bolagets rekordstora orderstock. Med tanke på Obducats orderstock om 134 MSEK, en successivt förbättrad leveransförmåga och den höga aktivitetsnivå Obducat håller ser vi positivt på kommande kvartal. Således har vi valt att behålla våra prognoser samt upprepa vårt tidigare värderingsintervall i samtliga scenarion.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.