Obducat Q1-24


Hack i tillväxtkurvan, men står inför ett starkt helår 2024

Obducat AB (publ) (”Obducat” eller ”Bolaget”) levererade ett rekordår 2023, där Bolaget uppvisar en tillväxt om 59 % och uppvisade lönsamheten i affärsmodellen vid högre intäkter. Trots ett rekordår, levererade Obducat ett svagare första kvartal, till följd av förskjutna leveranser, där intäkterna uppgick till 9,9 MSEK. Analyst Group räknar dock med en förbättrad leveranssituation under kommande kvartal, och givet bolagets starka orderstock om 120 MSEK, estimeras Bolagets kunna tillräkna en större del av orderstocken under kommande kvartal. Detta, i kombination med en återhämtning i marknaden under H2-24, samt utifrån en bibehållen hög aktivitetsnivå estimerar Analyst Group att Obducat kan leverera ett starkt helår 2024. Obducat estimeras nå en omsättning om 155 MSEK under helåret 2024 och baserat på en P/S-multipel om 3,9x motiveras ett potentiellt värde per aktie om 3,6 kr (3,6) i ett Base scenario.


  • Lägre omsättning än estimerat…

Under det första kvartalet uppgick Obducats nettoomsättning till 9,9 MSEK (25,6), vilket motsvarande en minskning om 61 % Y-Y och 66 % Q-Q. Nettoomsättningen var betydligt lägre än våra estimat, där intäktsminskningen i synnerhet härleds till förseningar av mekaniska komponenter, vilket har lett till att flertal leveranser har förskjutits till kommande kvartal. Givet intäktsförskjutningen under kvartalet och därmed betydligt lägre intäkter under kvartalet, landade EBITDA-resultatet på -3,2 MSEK (0,9), vilket motsvarar en minskning om 4,1 MSEK i absoluta tal och var likväl under våra estimat för Q1-24.

  • …men stark orderstock bäddar för ett starkt helår 2024

Trots en lägre omsättning under Q1-24, så kunde intäktsminskningen tillskrivas en intäktsförskjutning, där Obducat fortsatt besitter en stark orderstock. Obducat uppvisade en stark efterfråga, god marknadsposition och högt affärstempo under helåret 2023, vilket bidrog till en hög orderingång under året och följaktligen en hög nivå på orderstocken. Vid utgången av Q1-24 uppgick den utgående orderstocken till cirka 120 MSEK. Den starka orderstocken utgör en stark position för att leverera tillväxt framgent, och givet en intäktsförskjutning under Q1-24, räknar Analyst Group med att en större del av orderstock kan levereras och intäktsföras under kommande kvartal, vilket även styrks av en successivt minskad påverkan av komponentbristen, och bäddar för ett starkt helår 2024.

  • Upprepar motiverat värde i ett Base scenario

Den låga omsättningen, till följd av intäktsförskjutningar, under Q1-24 innebär att Obducat får det svårare att nå vår helårsprognos för helåret 2024, varför vi har valt att göra mindre förändringar i våra estimat. Dock, utifrån en stark orderstock och att Obducat kan tillräkna leveranser under kommande kvartal, estimerar Analyst Group fortsatt ett starkt helår 2024, baserat på den goda skalbarheten Obducat besitter, samt en stark marknadsposition. Således väljer vi att upprepa vårt motiverat värde i ett Base scenario, men gör mindre justeringar i vårt värderingsintervall i Bear- och Bull scenariot.

6

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.