Obducat Q1-23


Rekordstor orderstock bäddar för tillväxt

Obducat AB (publ) (”Obducat” eller ”Bolaget”) har under årets första kvartal fortsatt vunnit affärer där orderstocken vid utgången av mars 2023 uppgick till 128 MSEK (51). Obducats ökade marknadssatsningar, i kombination med ett fortsatt starkt affärsmomentum, resulterade i en orderingång om 60 MSEK under Q1-23 och bäddar för ökade intäkter under kommande kvartal. Komponentbristen utgör dock en fortsatt utmaning, vilket i synnerhet påverkade bruttomarginalen under Q1-23. Trots utmaningar har Obducat redovisat ett starkt kvartal och förväntas framgent kunna exekvera på den rekordstora orderstocken. Vi väljer därmed att kvarhålla vår tidigare målmultipel om P/S 3,5x på 2023 års prognos och således värdering med ett potentiellt värde per aktie om 2,7 kr (2,6) i ett Base scenario. Justeringen beror enbart på förändrat antal aktier från TO15B.

  • Förbättrad leveransförmåga under första kvartalet

Under Q1-23 uppgick intäkterna till 25,6 MSEK (22,6), vilket motsvarar en tillväxt om 13 % Y-Y. Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q4-22) uppgick intäkterna till 16,3 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 57 %. Därtill ska det nämnas att jämförbara kvartal utgjorde ca 67 % av de totala intäkterna under helåret 2022 och utgör därmed relativt ”tuffa” jämförelsetal. Tidigare kvartal har Obducats intäktsföring förskjutits till följd av den globala komponentbrist vilket fortfarande har en påverkan på Obducat. Trots utmaningar levererar Obducat tillväxt både Q-Q och Y-Y, vilket är ett resultat av den höga efterfrågan på Obducats produkter och tjänster samt en förbättrad leveransförmåga under kvartalet.

  • Rekordhög orderingång och orderstock

Orderingången under det första kvartalet 2023 uppgick till ca 60 MSEK (7), vilket påvisar den tilltagande efterfrågan på Obducats produkter och tjänster, där Bolaget fortsätter vinna fler affärer. Obducat har bl.a. vid utgången av april kommunicerat hela åtta (8) ordrar till marknaden under år 2023, vilket kan jämföras med tre (3) stycken vid samma tidpunkt föregående år och totalt 14 ordrar för helåret 2022. Den höga orderingång förklaras dels av att Obducat har ökat Bolagets marknadssatsning och ökat varumärkeskännedomen därigenom, samtidigt som exempelvis området produktionstjänster uppvisar hög tillväxt. Vid utgången av Q1-23 uppgick orderstocken till 128 MSEK (51), vilket är 153 % högre än vid samma period föregående år.

  • Bibehållen prognos för helåret 2023

Obducat redovisade en nettoomsättning och ett rörelseresultat (EBITDA och EBIT) för det första kvartalet som var i nära linje med våra estimat. Trots att bruttomarginal var under våra förväntningar i det första kvartalet, förväntar sig Analyst Group att komponentbristen kommer att avta successivt och att det kan bidra till att bruttomarginalen når en högre nivå för helåret 2023. Givet Obducats orderstock om 128 MSEK, förbättrad leveransförmåga och starka marknadsposition upprepar Analyst Group sin prognos för helåret 2023.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.