Obducat Q1-22


Inleder året starkt

Med Q1-rapporten presenterad står det klart att Obducat inleder 2022 starkt med rapporterade intäkter om ca 23 MSEK, i kombination med utgående orderstock om 51 MSEK, innebär att redan 81 % av vår helårsprognos om 90 MSEK i ett Base scenario är ”uppfylld”. Med hänsyn till att EBITDA-resultat steg till 5 MSEK (-3) under Q1-22 har Obducat dessutom ett slagläge att visa en positiv rörelsemarginal för helåret. Än återstår dock tre kvartal att rapportera men i dagsläget anser vi att Obducat levererar, varför vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall. En justering görs dock i termer av värde per aktie, till följd av tidigare inlösen av TO14B. Med hänsyn till detta ser vi ett värde per aktie om 2,4 kr i ett Base scenario på 2022 års prognos.

  • Överträffar vår prognos

Under Q1-22 uppgick intäkterna till 22,6 MSEK (8,2), motsvarande en ökning om 174 %. Vi hade estimerat en försäljning om 10,8 MSEK, där förklaringen till den högre rapporterade försäljningen beror på att Obducat kunnat tillgodoräkna sig en större andel av den tidigare uppbyggda orderstocken än vad vi estimerat. Vi ser givetvis positivt på detta och med hänsyn till orderingången om 7 MSEK uppgick Obducats orderstock till ca 51 MSEK vid utgången av mars. Givet detta, samt de rapporterade intäkterna för Q1-22, anser vi att Obducat har goda förutsättningar att nå vår intäktsprognos om
90 MSEK i ett Base scenario under 2022.

  • Lönsamhet på ”alla nivåer”

Höga intäkter i kombination med en bruttomarginal om 55 % (25), samt förhållandevis låga rörelsekostnader, resulterade i att Obducat kunde leverera en EBITDA-marginal om 22 % under Q1-22, såväl som svarta siffror på sista raden. För att hitta en snarlik prestation får vi backa hela vägen till Q1-19, vilket tydligt belyser Obducats prestation under årets inledande månader. Kommande kvartal kan lönsamheten komma att variera, beroende på hur intäkter periodiseras och till vilka kvartal dessa tillgodoräknas, men totalt sett för helåret 2022 ser vi det som möjligt att Obducat kan uppvisa ett positivt EBITDA-resultat.

  • Gynnsammare marknadsklimat

Obducat skriver att flera branschpersoner bedömer att marknadsefterfrågan kommer att fortsätta öka. Generellt finns även ett ökat tryck på miljöprofilen inom produktionen av halvledare, vilket är till Obducats fördel då Bolagets litografiteknik har en mer miljövänlig profil jämfört med dagens mest använda metoder. Detta kan således bidra till en fortsatt god orderingång.

  • Justerat intervall efter TO-inlösen

Obducat utvecklas i rätt riktning varför vi väljer att upprepa vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion i termer av absoluta värden. Med hänsyn till inlösen av TO14B har dock värdet per aktie justerats.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.