NOSIUM


En ekologisk och hållbar Venture Builder

NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) är en Venture Builder som investerar i produkt- och teknikorienterade företag med en digital, ekologisk och hållbar profil. Genom att tillföra kapital och verka både strategiskt och operativt, bidrar NOSIUM till att växa bolagens affär och värde. Nuvarande portföljbolag verkar inom marknader med en förväntad stark strukturell tillväxt under kommande år, vilket förväntas ge god vind i seglen för befintliga innehav. Genom en Sum-of-the-Parts (SOTP)-värdering av nuvarande portföljbolag, i kombination med tillämpad substansrabatt, härleds ett värde per aktie om 20,3 kr i ett Base scenario för NOSIUM.

  • Marknader med hållbarhet i fokus

NOSIUMs portföljbolag verkar inom växande marknader, t.ex. adresserar portföljbolaget Organic Brands marknaden för ekologiska hud- och skönhetsprodukter, vilken förväntas att uppvisa en CAGR om ca 17 % fram tills år 2025 för att då nå ett marknadsvärde om 3,3 mdSEK. Holistic Health Academy verkar inom EdTech-marknaden, som estimeras att växa med en CAGR om   50 % mellan åren 2021 och 2025. Megatrender såsom digitalisering och ökad medvetenhet kring hälsa är också något som Analyst Group bedömer som gynnsamt för samtliga av NOSIUMs portföljbolag. Sammantaget verkar innehaven, vilket idag även innefattar Online Health Group och Green Apps Technologies, inom snabbt växande branscher, vilket förväntas bidra till stark tillväxt framgent.

  • Tillväxt och lönsamhet i sikte

År 2021 förväntas bli ett rekordår för NOSIUM, där Bolaget har uttalat en förväntan om att kunna uppvisa en tillväxt motsvarande ca 26 % Y/Y under H2-21. Därefter är målsättningen att samtliga innehav ska visa lönsamhet från och med helåret 2022. Detta, i kombination med en fortsatt god tillväxt för portföljbolagen, ger utrymme för en uppvärdering av NOSIUM.

  • Ytterligare förvärv att vänta

NOSIUM har pågående dialoger med potentiella förvärvskandidater. Bolagets kassa uppgick i utgången av juni till ca 3,3 MSEK, vilket skapar en grund för att förvärva bolag i liknande storleksklass som de senast gjorda investeringarna, t.ex. det som gjordes i Green Apps Technologies. Utöver kontanter finns även en möjlighet för finansiering genom aktier, där ett högre Market Cap än nuvarande 29 MSEK (2021-09-06) dessutom hade möjliggjort en större utväxling.

  • Stark ”valuta” viktigt vid förvärv

Befintliga portföljbolag har visat en stark utveckling Q/Q. Det är viktigt att detta kan fortsätta under kommande kvartal, samt att NOSIUM kan genomföra ytterligare attraktiva nyförvärv. Möjligheterna till förvärv styrs bl.a. av den aktuella balansräkningen, samt hur stark NOSIUMs egen ”valuta” är, d.v.s. värdet på aktien, om detta ska kunna användas för att finansiera delar av en köpeskilling. Dessa faktorer är således viktiga att beakta och bevaka framgent.