NOSIUM Q3-22


Har breddat portföljen

NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) har haft en intensiv höst där ett flertal transaktioner har genomförts. Framgent handlar det i mångt och mycket om att optimera synergier mellan dels befintliga portföljbolag, dels hos potentiellt nya investeringar framgent. Med hänsyn till senast aktuell information om rådande portföljbolags värderingar, egna estimat, befintlig balansräkning och förväntad utveckling under resten av året, härleder vi i denna analysuppdatering ett värde per aktie om 1,5 kr i ett Base scenario.

  • P/E ~3x och avkastning på eget kapital om 41 %

Vid utgången av september uppgick moderbolagets eget kapital till 27,3 MSEK, vilket kan ställas i relation till vinsten om 11,1 MSEK för årets tre första kvartal. Trots ”avsaknad” av ett (1) kvartal för att summera antalet till fyra, uppvisar NOSIUM en ROE om hela 41 %, vilket är en minst sagt bra prestation. Vinsten om 11,1 MSEK kan även ställas i relation till nuvarande börsvärde om
37,2 MSEK, vilket innebär ett P/E-tal om 3,3x.

  • Har förvärvat Framgångsgården

Framgångsgården är ett fastighetsbolag som framgent kommer att fokusera på events och konferenser, där bolaget under 2023 kommer att kunna lansera kostnadseffektiva erbjudanden. Merparten av kunderna kommer troligen vara verksamma inom hälsa och hållbarhet, vilket gör att det finns en god möjlighet för NOSIUM att nå full beläggning med hjälp av andra företag, personer och samarbeten som redan finns inom koncernen. Vi räknar med att Framgångsgården kommer att kunna uppvisa en god tillväxt under 2023. NOSIUM har under hösten dessutom genomfört ytterligare fem mindre investeringar i olika teknikbolag, vilka ger en extra krydda för investerare under kommande kvartal.

  • Green Apps Technologies fyller på kassan

Likviden från GAT:s företrädesemissionen under november/december 2022 ska användas till färdigställandet och lanseringen av en kommande föreläsningsplattform och till ytterligare marknadsföringsåtgärder, i syfte att uppnå GAT:s tillväxt- och lönsamhetsmål. Baserat på NOSIUM:s innehav före transaktionen och GAT:s Post Money-värdering om ca 30 MSEK, samt ett antagande om att NOSIUM tecknar sin andel pro rata, värderas innehavet till ca 13 MSEK.

  • Värderingsrabatt om 30 %

Vår Sum-of-the-Parts-analys, där vi värderar respektive portföljbolag i sin helhet, visar fortsatt på att NOSIUM är undervärderade. Utifrån 1) de marknadsvärden som vi kunnat observera i samband med tidigare kapital- och transaktionsrundor, såväl som 2) egna estimat med tillämpad multipel, härleder vi en värdering av NOSIUM om 1,5 kr per aktie i ett Base scenario, vilket utifrån senaste stängningskursen innebär att NOSIUM handlas till en värderingsrabatt om 30 %. Jämfört med vår tidigare analys från augusti har antalet aktier ökat med 7 miljoner, vilket påverkar värdet per aktie.