NOSIUM Q3-21


Undervärderad Venture Builder

Med Q3-rapporten presenterad står det klart att NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) levererar tillväxt för 16:e kvartalet i rad, och, baserat på vad vi kan utläsa och dra för slutsatser från Daniel Ehdins VD-ord, finns det tecken på att detta kan fortsätta även under kommande kvartal. Med en kassa som dessutom uppgick till ca 5 MSEK vid utgången av september, räknar vi med att NOSIUM kommer att genomföra fler strategiska förvärv under 2022. Genom en Sum-of-the-Parts (SOTP)-värdering av nuvarande portföljbolag, i kombination med tillämpad substansrabatt, ser vi ett värde per aktie om 25,3 kr i ett Base scenario för NOSIUM.

  • Nära 100 % tillväxt

Under tredje kvartalet 2021 uppgick NOSIUMs nettoomsättning till 4,2 MSEK (2,1), vilket rent procentuellt motsvarade en tillväxt om hela 97 % mot jämförbart kvartal 2020. Det finns egentligen ingen enskild faktor som ligger bakom den starka tillväxten i Q3, utan vi ser att detta är ett resultat av flera kvartals arbeten med implementerade strategier som burit frukt.

  • Stärkt kassa

Sett till de totala rörelsekostnaderna (exkl. avskrivningar) för NOSIUM uppgick dessa till -5,5 MSEK (-3,4) under Q3-21, motsvarande en ökning om ca 61 %. Ökningen härleds i synnerhet till kostnader i samband med Green Apps Technologies spridningsemission samt ökade personalkostnader. I och med att delar av kostnadsökningen hänförs till nämnd spridningsemission, som är av engångskaraktär, ser vi positivt på att NOSIUM justerat för detta utvecklas med en god kostnadskontroll. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick kassan till ca 5 MSEK, vilket kan jämföras med 4,4 MSEK vid utgången av Q1-21 och 3,3 MSEK vid utgången av Q2-21, och är därmed den högsta nivån hittills under 2021. Det skapar bra förutsättningar för nya förvärv under kommande kvartal.

  • Prognos inför årets sista kvartal

För innevarande kvartal, d.v.s. Q4-21, är den uttalade målsättningen att tillväxten ska överstiga 26 % jämfört med Q4-20, samt att koncernens kvartalsresultat ska vara bättre än resultatet för Q1-21. Det innebär alltså att NOSIUM räknar med att för Q4-21 nå en omsättning överstigande 3 677 tSEK, med ett resultat som är bättre än -1 076 tSEK.

  • Justerar vårt värderingsintervall

Sammanfattningsvis ser vi Q3-rapporten som ett kvitto på att NOSIUMs tillväxtstrategi fungerar, samtidigt som portföljbolagen är positionerade för ytterligare tillväxt. Med en dessutom stabil kassa som möjliggör fler förvärv, ser vi att vi har ett antal spännande kvartal framför oss att se fram emot. I samband med rapporten höjer vi vårt Base- och Bull scenario, samtidigt som vi behåller vår värdering i ett Bear scenario.