NOSIUM Q1-22


Finansiell rörlighet ger möjligheter i ett turbulent klimat

NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) har under inledningen av 2022 genomfört två förvärv och för årets första kvartal uppgick tillväxten till 30 %, vilket innebär att NOSIUM växt hela 18 kvartal i rad. Nuvarande marknadsklimat är turbulent och det kommer troligen bli tufft för många i närtid, samtidigt som det kan skapa intressanta förvärvsmöjligheter för de aktörer som har en god finansiell rörlighet och kontrollerade kassaflöden, likt NOSIUM. Med hänsyn till hur NOSIUM har inlett året, vart portföljbolagen står och den befintliga stridskassan, väljer vi att upprepa vårt värde per aktie om 2,4 kr i ett Base scenario.

  • Rullande nettoomsättning på rekordnivå

Trots vissa utmaningar med online-försäljningen under februari/mars lyckades NOSIUM som koncern uppvisa ett tillväxt om 30 %, motsvarande en nettoomsättning om 3,7 MSEK (2,9). Det innebär att Bolagets försäljning LTM nu uppgår till ca 18 MSEK, vilket är den högsta nivån någonsin. Under Q1-22 har samtliga av NOSIUMs portföljbolag genomfört tillväxtrelaterade investeringar för att kunna ta nästa kliv inom sina respektive marknader. Det i sig har resulterat i en högre kostnadsbas under inledningen av året, samtidigt som vi räknar med att detta kommer att bidra till en högre expansionstakt under kommande kvartal.

  • Utrymme finns för svarta siffror

Under Q1-22 uppgick NOSIUMs bruttomarginal till 63 % (52), vilket, i kombination med den totala kostnadsbasen i rörelsen, resulterade i ett EBITDA-resultat om -1,5 MSEK. I Q1-rapporten skriver NOSIUM att förhoppningen är att minst ett, men förhoppningsvis flera, kvartal under 2022 kommer att visa ett positivt resultat. Med hänsyn till gjorda investeringar under Q1, befintlig kostnadsmassa och, enligt vår uppfattning, det faktum att NOSIUM tenderar att kommunicera mål de själva bedömer som realistiska, ser vi att det finns möjligheter för svarta siffror kommande kvartal.

  • Finansiell rörlighet skapar möjligheter

Vid utgången av mars uppgick kassan till 4,5 MSEK, vilket innebär att NOISUM har en finansiell position som möjliggör ytterligare investeringar, t.ex. nya förvärv. Med hänsyn till rådande marknadsklimat kommer troligen intressanta investeringsmöjligheter att uppstå, till en potentiellt lägre prislapp än tidigare, vilket kan spela ut väl för NOSIUM och/eller befintliga portföljbolag.

  • Värderingsrabatt om 63 %

Vår Sum-of-the-Parts-analys, där vi värderar respektive portföljbolag i sin helhet, visar fortsatt på att NOSIUM är undervärderade. Utifrån 1) de marknadsvärden som vi kunnat observera i samband med tidigare kapitalanskaffningsrundor, såväl som 2) egna estimat med tillämpad multipel och diskontering, härleder vi en värdering av NOSIUM om 2,4 kr per aktie i ett Base scenario, vilket utifrån senaste stängningskursen innebär att NOSIUM handlas till en värderingsrabatt om 63 %.