Nimbus Group


Vinstvågorna fortsätter

Nimbus Group (”Nimbus” eller ”Bolaget”) är Skandinaviens ledande tillverkare av fritidsbåtar. Bolaget, erbjuder ett brett sortiment av fritidsbåtar via sju välkända varumärken där slutkunderna till största del är privatpersoner, därmed är distributörer en central del i Nimbus affärsmodell för att försäljning ska kunna erbjudas lokalt. Nimbus har ökat andelen extern produktion för att skapa en flexibilitet vilket utgör mer än 75 % av rörelsekostnader, som är rörliga under en sexmånadersperiod, något som medför att effektivt kunna justera produktionsnivåer. Geografisk expansion med särskilt fokus på Nordamerika, växande återförsäljarnätverk, samt ökande eftermarknadsförsäljning förväntas driva tillväxten framgent. Bolaget estimeras att nå ett EBIT-resultat om 236,1 MSEK år 2024 vilket motsvarar en EV/EBIT-multipel om 3,0x idag. Med en antagen målmultipel om EV/EBIT 5,3x applicerad på 2024 års EBIT om 236,1 MSEK motiveras ett pris per aktie om 47,5 SEK i ett Base scenario.

  • Goda tillväxtmöjligheter i en fragmenterad marknad

Tillväxten i den globala marknaden för fritidsmotorbåtar förväntas drivas av utveckling mot större och mer tekniskt avancerade motorbåtar, utbyte av äldre modeller och att inhemsk semester blir populärare. Fritidsbåtmarknaden är fragmenterad där den största aktören Brunswick har en marknadsandel om 5 %, vilket möjliggör tillväxt via förvärv för att vinna marknadsandelar. År 2023 förvärvade Nimbus båttillverkaren EdgeWater, vilket Analyst Group estimerar adderar cirka 260 MSEK till Nimbus försäljning år 2023, motsvarande cirka 13,3 % av estimerad total omsättning år 2023. Detta i kombination med adderandet av fler återförsäljare förväntas driva en årlig CAGR om 10,8 % åren 2022-2024.

  • Växande globalt återförsäljarnätverk

Nimbus Group grundades 1968 i Sverige och äger idag sju varumärken, inom olika prisklasser och båtstorlekar. Ett globalt återförsäljarnätverk, som i slutet av år 2022 uppgick till 108 återförsäljare, utgör en viktig del i Nimbus värdekedja för att båtförsäljning och service ska kunna erbjudas lokalt. Nätverket består av både externa och interna återförsäljare. De interna återförsäljarna ägs av Nimbus och försäljning via denna kanal estimeras innebära 20 % högre bruttomarginaler jämfört med försäljning via externa återförsäljare. En ökning från 9 helägda återförsäljare år 2022 till 12 stycken år 2024 förväntas driva en bruttomarginalexpansion från 19,2 % år 2022 till 20,4 % 2024.

  • Ökat fokus på eftermarknadsaffären

Nimbus eftermarknadsförsäljning har växt med en CAGR om 64,7 % mellan år 2020 och 20221. Eftermarknad är Nimbus mest lönsamma segment och omfattar reservdelar, service och accessoarer. Utveckling av en koncerngemensam web-shop, samt ett ökat fokus på ett fullserviceerbjudande för begagnade båtar estimeras att driva en årlig omsättningstillväxt inom eftermarknad om 12,7 % åren 2022-2024 och förväntas utgöra 7,6 % av omsättningen år 2024.

6

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

3

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.