New Wave Group


New Wave sticker ut i klädbranschen genom att ha levererat stärkt lönsamhet och organisk tillväxt under 2017. Bolaget har en flexibel affärsmodell vilket har resulterat i en vinsttillväxt om 28,2 % 2017. Fortsatt stark tillväxt inom profilsegmentet väntas driva en omsättningstillväxt om 6 % 2018E. I en DCF-värdering indikeras en uppsida om 30 %.


New Wave Group AB (”New Wave” eller ”Bolaget”) skapar och utvecklar varumärken och produkter inom kategorierna kläder och heminredning. Produkterna kan i sin tur delas in i tre segment, Profil, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Det första området Profil består av profilkläder och yrkeskläder där företag utgör huvudkunderna. Det andra segmentet Sport & Fritid består av  varumärkena Craft, Seger och Cutter & Buck. Det tredje segmentet Gåvor & Heminredning innefattar bland annat varumärkena Orrefors och Kosta Boda. Bolagets två största marknader är Sverige och USA, vilka utgör ca 50 % av omsättningen.

Starkaste året någonsin i en bransch som överlag har presterat svagt. New Wave hade 2017 sitt bästa år någonsin. Omsättningen växte med 6,9 % och EBIT-marginalen förbättrades från 7,6 till

8,4 %, vilket innebär en EBIT-tillväxt om 17 %. Samtidigt har branschen överlag presterat relativt dåligt där peers har haft en vinsttillväxt (Y/Y) om -2,7 %, vilket kan jämföras med New Waves vinsttillväxt om 28,2 %.1 Sammantaget tyder detta på att New Wave är bättre positionerat än dess konkurrenter, vilket väntas leda till fortsatt stark tillväxt de närmsta åren.

Distributionsnät istället för butiksnät minskar de fasta kostnaderna och ökar flexibiliteten i Bolagets affärsmodell. New Wave har idag ett diversifierat distributionsnät som Bolaget säljer stora delar av sina produkter genom. Detta medför att de fasta kostnaderna är låga relativt butikskedjor såsom KappAhl eller MQ. Flexibiliteten ökar även då Bolaget på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt kan distribuera ut sina produkter genom nya kanaler, exempelvis genom E-handelsplattformar. Detta förväntas gynna New Wave Group då klädesbranschen just nu är i en omställningsfas från fysiska butiker till att vara mer tillgängliga online.

Hög skuldsättning och kapitalbindning under längre tider leder till omfattande räntekostnader samt risk för nedskrivningar. Bolaget har idag en nettoskuld/EBITDA om 3,1 vilket anses vara högt relativt peers som idag har en snitt-multipel om 0,42.2 Den höga skuldsättning påverkade vinstmarginalen 2017 med cirka 2 procentenheter och förväntas pressa marginalerna i framtiden.

New Wave behöver även binda mycket kapital i form av lager för att kunna distribuera ut produkter på kort tid. Lagret omsattes under 2017 på ungefär 310 dagar. Följaktligen ökar risken för nedskrivningar, vilka kan bli relativt höga då lagret utgör cirka

44 % av Bolagets tillgångar. Dock består många av produkterna av basplagg, vilka inte är lika trendkänsliga och därmed minskar denna risk. New Wave har även förbättrat sin cash conversion cycle över tid vilket frigör kapital. Mellan 2014 och 2017 ökade antal dagar för betalning av leverantörsskulder från 46 till 62 dagar samtidigt som dagar för inbetalda kundfordringar var konstanta. Detta innebär att Bolaget har mer rörelsekapital att använda, vilket är viktigt när New Waves lager redan minskar det fria kapitalet väsentligt.

En diskonterad kassaflödesanalys indikerar en potentiell uppsida om 30 % i ett Base scenario. Omsättningen estimeras växa 6 % 2018E. Tillväxten förväntas primärt drivas av att profilsegmentet har visat en stark historisk tillväxt samtidigt som att denna utgör den mest flexibla delen av Bolaget. Marginal-förbättringar estimeras inte då ledningen väglett om fortsatta investeringar för tillväxt. Detta medför att mer personal behövs, vilket estimeras öka personalkostnaderna. Skalbarheten är även begränsad i Bolagets affärsmodell. Sammantaget estimeras EBIT-marginalen till 7,6 % 2018E vilket är 0,8 procentenheter lägre än föregående år. Bolaget estimeras växa med CAGR om 3,9 % från 2018 till 2021E. I värderingen har en WACC om 7,3 % användts och en exit-multipel om EV/EBITDA 11,1x (baserat på peers). Detta indikerar ett pris per aktie om 73,4 SEK, vilket leder till en  potentiell uppsida om 29,8 %.

Bull scenario indikerar en potentiell uppsida om 48 %. I ett Bull Scenario estimeras New Wave växa starkt på EBITDA-nivå. Den stärkta EBITDA-tillväxten drivs av att flexibiliteten och investeringarna bidrar till att Bolaget snabbare än konkurrenter kan kapitalisera på tillväxten inom E-handeln. Med en WACC om 6,3 % och en exit-multipel om 12,1x indikeras en potentiell uppsida om 48,3 %.

Bear Scenario indikerar en potentiell nedsida om 14 %. I ett Bear Scenario estimeras Bolagets EBITDA-tillväxt vara begränsad på grund av kapitalbindningen samt bristande skalbarhet i affärsmodellen. Med en WACC om 9,3 % och en exit-multipel om 8,1x indikeras en potentiell  nedsida om 14,3 %.