MTI Investment


Närvaro i Afrikas snabbast växande region

En investering i MTI Investment SE (”MTI” eller ”Bolaget”) ger exponering mot bolag i en stark tillväxtfas samt i lönsamt skede inom Afrikas starkast växande region genom Bolagets investeringsportfölj. MTI har en tydlig investeringsstrategi med grund i att investera i samhällsbärande bolag med en skalbar affärsmodell som visar på goda möjligheter att uppnå hög tillväxt samt lönsamhet. MTI är grundarlett där styrelse och ledning innehar långtgående erfarenhet inom företagande och finans, där in-synsägandet uppgår till 20,6 %, vilket ingjuter förtroende för att skapa fortsatt aktieägarvärde. Genom Bolagets breda investeringsportfölj, ledarskap och ägarbild samt att MTI handlas till en substansrabatt om 44 %, ser Analyst Group en attraktiv Risk/Reward i samband med pågående teckningsoptionsinlösen till en Pre-Money värdering om 20 MSEK.


  • Samhällsbärande investeringar

Bolagets portföljbolag är verksamma i områden som har direkt påverkan på samhällsnyttiga funktioner. Analyst Group förväntar således att fortsatta direktinvesteringar i regionen kommer premiera samhällsnyttiga bolag såsom MTIs portföljbolag. Vidare kan MTI nyttja den lokala närvaron för att finansiera lönsamma bolag via, exempelvis, lån med goda villkor för gedigna kassaflödesgenererande investerings-möjligheter i närtid.

  • Adresserar en starkt växande marknad

Östafrika är den afrikanska regionen som både har växt BNP i högst takt historiskt samt estimeras att fortsätta göra det framgent. Den reala BNP:n har växt med en CAGR om 6 % sedan år 2000 och estimeras att fortsätta i samma takt fram till år 2040. Genom MTIs samhällsviktiga portföljbolag ser Analyst Group goda möjligheter att kapitalisera och växa starkare än marknadens underliggande tillväxt.

  • Stark ledning och styrelse samt ägare

Pontus Engström samt Trond Randøy är grundare till MTI och fortsatta nyckelpersoner inom organisationen. Dessutom innehar ledning och styrelse gedigen erfarenhet inom finans och investerande ifrån tidigare anställningar på firmor såsom BCG och UBS, vilket ingjuter förtroende. Bolaget har även ett starkt insynsägande samt ägarbild där de största ägarna är styrelseordförande Trond Randøy, Handelsbanken Fonder och H&M:s jubileumsstiftelse.