Medfield Diagnostics


Snabbare diagnostik av stroke- och skallskador

Medfield har utvecklat en unik produkt som kan detektera  en stroke på under fem minuter på ett säkert sätt. Det möjliggör en säkrare bedömning och en mer effektiv vårdprocess. Detta leder till en ökad chans för patienter att snabbare tillfriskna, och kan bidra till stora kostnadsbesparingar för sjukvården och samhället. Målsättningen för 2022 är att erhålla CE-märkning samt etablera en internationell sälj- och marknadsorganisation för att kunna utöka sin kundbas och ingå nya avtal. Medfield ligger före konkurrenter i utvecklingen och har således ett gynnsamt utgångsläge att penetrera substantiella delar av marknaden. Utifrån en P/S-multipel om 4x tillämpad på 2026 års försäljning om 118 MSEK och en diskonteringsränta om 12 % ser Analyst Group ett potentiellt nuvärde om 8,5 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Slutvalidering och kommersialisering av MD100

I slutet av 2020 meddelade Medfield att den första algoritmen för stroke var färdig för att kunna lansera första versionen av MD100 Strokefinder på marknaden baserat på data från pågående kliniska studier i Sverige, Norge och Australien. År 2021 kunde Medfield således inleda processen mot en CE-märkning vilken dock har blivit försenad p.g.a. Covid-19 som påverkat de kliniska studierna. Analyst Group estimerar att CE-märkningen kommer vara på plats under H2-22 vilket innebär att kommersialiseringen därefter kommer kunna initieras, vilket i sig är att se som en värdedrivare.

  • Flera samarbeten med industriella partners

Medfield har samarbeten inom olika industrier, som inte enbart är knutna till sjukvården. Den största partnern är Equinor Energy AS som 2015 ingick avtal med Medfield om att testa MD100 Strokefinder samt införskaffa två system. 2017 beställde Equinor ytterligare fyra system av MD100 Strokefinder för att ingå kliniska studier. Utöver Equinor har Medfield samarbeten med tyska telemedicin-bolaget MEYTEC, norska Offshore Health Services och amerikanska Vikand Solutions som gör att Medfield kan öka exponeringen mot flera marknader. En större order från befintliga eller nya partners skulle resultera i kraftig tillväxt för Medfield och att anse som Proof of Concept samt ett kvitto på efterfrågan i marknaden.

  • Nuvarande kassa och kapitalförbrukning

Vid utgången av Q3-21 uppgick Medfields kassa till 13,9 MSEK att jämföra med 21,2 MSEK vid utgången av föregående kvartal i juni (Q2-21). Således minskade kassan med 7,3 MSEK vilket kan hänföras till framförallt en minskning av leverantörsskulder, investeringar i immateriella tillgångar, samt avbetalning av emissionskostnader och lån. Baserat på senaste kvartalet uppgick Medfields burn rate till -1,5 MSEK/månad. Givet en liknande burn rate kommande kvartal skulle Bolaget vara finansierade till slutet på H1-22 och vara i behov av nytt kapital under Q2-22, allt annat lika.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.