Maven Wireless Q4-23


Avslutar år 2023 med ytterligare ett rekordkvartal

Maven Wireless Sweden AB (”Maven” eller ”Koncernen”) levererade en rapport avseende Q4-23 som var stark på samtliga punkter. Koncernen redovisade en omsättningstillväxt om  91 %, en bruttomarginal om 44 % och ett EBITDA-resultat om 16,2 MSEK, motsvarande en marginal om 12 %. Därtill föreslog styrelsen en utdelning om 0,10 kr per aktie samtidigt som orderingången stärktes under januari 2024, något som markerar en tro på sekventiell tillväxt i orderingången under H1-24 och en fortsatt tillväxt under år 2024. Givet en tillämpad EV/S-multipel om 3,2x, samt justerat för Mavens nettoskuld, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 21,1 kr (18,0) på 2024 års prognos, i ett Base scenario.

  • Omsättningstillväxten uppgick till 91 %

Under Q4-23 uppgick omsättningen till 77,7 MSEK (40,7), motsvarande en tillväxt om 91 %. Koncernen växer genom global organisk expansion där produkter nu har börjat installeras i USA samtidigt som Maven efter kvartalets utgång vunnit affärer med en av Europas största telekomoperatörer i Holland och ett första tunnelprojekt i Storbritannien. Under kommande år ser vi en fortsatt expansion på befintliga marknader, bl.a. genom att presentera nya produkter i form av Nimbus och Helix som levererar högkapacitets-teckning för 5G inomhus.

  • Orderingången stärktes under januari

Orderingången uppgick under Q4-23 till 31 MSEK (121). En jämförelse med samma period föregående år anses vara missvisande då orderingången i Q4-22 påverkades positivt av att ramavtalskunder då lade orders för ett helt år framåt p.g.a. långa leveranstider. Isolerat för januari år 2024 uppgick orderingången till 23 MSEK, varför vi estimerar en god sekventiell tillväxt i orderingången under Q1-24 som bäddar för fortsatt tillväxt under år 2024.

  • Starkt kassaflöde och föreslagen utdelning

Sett till helåret 2023 redovisar Maven ett fritt kassaflöde om 27,7 MSEK och styrelsen föreslog en utdelning om 0,10 kr per aktie, motsvarande 5,2 MSEK och 13 % av vinsten. Att Maven väljer att genomföra en utdelning i nuvarande expansionsfas ingjuter förtroende till att den starka utveckling vi sett under det senaste året väntas fortsätta. Analyst Group estimerar att Maven kommer fortsätta generera starka kassaflöden under prognosperioden och därmed kunna fortsätta dela ut pengar till aktieägarna, varpå vi har inkluderat en utdelning om 20 % av vinsten i våra prognoser framgent.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Efter att ha synat Q4-rapporten står det klart att Maven levererade en stark rapport i nära linje med våra förväntningar. Vi gör mindre justeringar i våra omsättnings- och kostnadsprognoser där främst estimaten avseende bruttomarginalen har justerats upp. Den förväntade förbättrade lönsamheten som följer medför att vi höjer vår motiverade värdering i samtliga scenarion.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.