Maven Wireless Q4-22


Rekordstark orderbok bäddar för ytterligare ett tillväxtår

Rekord på rekord på rekord, så kan år 2022 sammanfattas för Maven Wireless Sweden AB (”Maven” eller ”Bolaget”), där Bolaget har levererat en ökad tillväxt under samtliga kvartal med svarta siffror under de två senaste kvartalen. Maven avslutade år 2022 starkt, bland annat genom att uppvisa en betydande ökning i orderingången, vilket resulterade i att Bolaget går in i år 2023 med en orderbok om 201 MSEK. Med hänsyn till Mavens rekordstora orderbok, en fortsatt ökad leveransförmåga, samt att vi förväntar oss lättnader avseende komponentbristen, estimeras Maven leverera en nettoomsättning om 250,7 MSEK under år 2023, med ett EBITDA-resultat om 57,7 MSEK. Givet en tillämpad EV/S-multipel om 4,0x, samt justerat för estimerad nettokassa vid utgången av år 2023, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 20,0 kr (17,6) på 2023 års prognos, i ett Base scenario.

  • Fortsätter expansionen på nya- och befintliga marknader

Under Q4-22 uppgick orderingången till 121 MSEK (40,7) fördelat på 34 orders från 12 olika kunder, där Bolaget fortsätter att expandera inom Norden, Europa, Mellanöstern och Asien. Bland annat erhöll Maven en order om 20 MSEK, inom ramen för det förlängda avtalet med Telenor, samt avrop från SBB till ett totalt värde om ca 88 MSEK, vilket har varit starkt bidragande till den ökade orderingången under kvartalet. Utöver att skala upp försäljningen avseende befintliga kunder har Maven under året expanderat till nya marknader såsom Indien, Turkiet, Holland och Polen, vilket lägger grunden för mer diversifierade intäktsströmmar framgent och således en lägre försäljningsmässig risk.

  • Förväntade lättnader avseende makrostyrda faktorer

De senaste åren har präglats av svåra marknadsförhållanden med den ena utmaningen efter den andra, där Maven framför allt har påverkats negativt av bristen på IC-komponenter och förseningar från leverantörer av nya komponentvarianter. Detta är något som bland annat har påverkat Bolagets möjligheter att upprätthålla en hög bruttomarginal, till följd av högre priser på spotmarknaden, samt en hög leveransförmåga, som ett resultat av längre ledtider. Analyst Group bedömer dock att vi kommer få se lättnader avseende komponentbristen under år 2023, vilket i kombination med att ”laggande” prishöjningar förväntas ge effekt, estimeras medföra en högre bruttomarginal, samt en högre konvertering från orderbok till omsättning under innevarande år.

  • Justerat värderingsintervall

Mot bakgrund av att Maven under det avslutande kvartalet för år 2022, har levererat en högre orderingång än vad Analyst Group estimerat, samt att vi ser goda förutsättningar för Bolaget att öka leveransförmågan framgent, har detta sammantaget resulterat i något högre omsättningsprognoser för de kommande åren. Detta, i kombination med en generellt ökad riskvilja under årets första månader, och en multipelexpansion bland peers till följd, medför ett uppreviderat värderingsintervall i samtliga scenarion.

8

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.