Maven Wireless Q3-23


Stärkt bruttomarginal medför rekordresultat

Maven Wireless Sweden AB (”Maven” eller ”Koncernen”) levererade under Q3-23 en fortsatt stark utveckling med en omsättningstillväxt om 102 % och en stärkt bruttomarginal om 40 % (35 %), vilket också medförde ett rekordhögt EBITDA-resultat om 12,8 MSEK (3,9). Genom att omsättningshastigheten av orderboken har tredubblats sedan den var som längst under pandemin, vilket underlättar konverteringen till omsättningen, samt en förväntad stigande orderingång estimeras en fortsatt stark tillväxt framgent. Givet en tillämpad EV/S-multipel om 3,9x, samt justerat för Mavens nettoskuld, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 18,0 kr (20,0) på 2023 års prognos, i ett Base scenario.

  • Stabil omsättning och stark bruttomarginal…

Under det tredje kvartalet år 2023 uppgick Mavens omsättning till 53,3 MSEK (26,5), motsvarande en tillväxt om 102 % som var helt organisk genom expansion på befintliga marknader. Vidare uppgick bruttomarginalen till 40 % (35 %), vilket var högre än vårt estimat genom en fortsatt förbättring avseende komponentbrist, samt att Maven nu levererar orders där prishöjningar är gjorda.

  • …medförde starkt resultat och kassaflöde

Omsättningstillväxten och den stärkta bruttomarginalen medförde ett rekordhögt EBITDA-resultat om 12,8 MSEK (3,9), motsvarande en tillväxt om 226 %. Sett till kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändringar i rörelsekapital, uppgick detta till 12,2 MSEK. Givet att Maven fortsätter bygga lager med den nya produktionspartnern Kitron samt ökat Koncernens lagerhållning för att minska kostnaderna ser vi kassaflödet som starkt under kvartalet.

  • Sjunkande orderingång till följd av kortare ledtider

Orderingången under Q3-23 uppgick till 24 MSEK (57,9), vilken påverkats av att ramavtalskunder under kvartalet inte behövt lägga orders med lika lång tidshorisont till följd av kortare leveranstider, vilka nu uppgår till 9-16 veckor, således en tre gånger snabbare omsättningshastighet av orderboken jämfört med när den var som längst under pandemin. Då ramavtalskunder till stor del har lagt orders för år 2023 har dessa minskat under det tredje kvartalet men vi förväntar oss en starkare orderingång under kommande kvartal.

  • Reviderat värderingsintervall

Vi gör mindre justeringar i våra estimat för år 2023 vilket innefattar något lägre omsättning och högre rörelsekostnader men med en starkare bruttomarginal. Vidare har vi höjt våra prognoser något gällande rörelsekostnader under resterande del av prognosperioden, vilket dock till viss del motverkas av en starkare estimerad bruttomarginal. De uppdaterade prognoserna, i kombination med en multipelkontraktion bland peers, gör att vi sänker vår målmultipel, och medför ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga scenarion.

8

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.