Maven Wireless Q3-22


Går mot ett rekordår

Med nio rapporterade månader i ryggen står det klart att Maven Wireless Sweden AB (”Maven” eller ”Bolaget”) kommer att leverera en rekordhög nettoomsättning för helåret 2022, främst drivet av en framgångsrik organisk expansion. Genom en stark orderbok, vilken uppgick till 121 MSEK vid utgången av Q3-22, i kombination med en fortsatt ökad leveransförmåga, estimerar Analyst Group att Maven kommer att fortsätta uppvisa en stark tillväxt för att tills år 2023 nå intäkter om ca 250 MSEK. Givet en applicerad forward-multipel om EV/S 3,6x på 2023 års försäljning, ger det ett potentiellt nuvärde om 17,6 (15,9) kr per aktie i ett Base scenario.

  • Stark tillväxt trots fortsatt motvind i leveranskedjan

Under Q3-22 har Mavens proaktiva arbete med att säkra upp strategiskt viktiga komponenter fortsatt att bära frukt i termer av en ökad leveransförmåga, tillika en nettoomsättning om 26,5 MSEK (8,9), motsvarande en tillväxt om 198 %. Trots att Maven fortsätter att öka leveransförmågan kvartal efter kvartal, hade vi räknat med en något högre konvertering från orderbok till nettoomsättning under kvartalet, varför vi valt att revidera våra omsättningsprognoser för innevarande år. Med det sagt så tappar Bolaget inte några affärer, vilket speglas i en ökad orderingång och stark orderbok, varför vi behåller våra långsiktiga omsättningsprognoser.

  • Svarta siffror och positivt operativt kassaflöde

En stabil kostnadsutveckling, i kombination med en ökad nettoomsättning, resulterade i ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 3,9 MSEK (-4,4) samt ett positivt nettoresultat om 2,5 MSEK (-5,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändringar av rörelsekapital, uppgick under kvartalet till 3,2 MSEK (-4,3), där ökningen främst beror på ett förbättrat resultat. Med hänsyn till det minst sagt kyliga klimatet på aktiemarknaden för olönsamma tillväxtbolag, ser Analyst Group positivt på att Maven uppvisar lönsamhet under kvartalet, något som bör premieras av investerare.

  • Vi höjer vårt värderingsintervall

I tidigare analysuppdateringar har vi valt ett konservativt förhållningssätt i värderingen, till följd av framförallt ett kyligt börsklimat för olönsamma tillväxtbolag, med ökade avkastningskrav. Med hänsyn till att Maven under Q3-22 har tagit tydliga kliv till att bli ett lönsamt tillväxtbolag genom att uppvisa svarta siffror under perioden, vilket Analyst Group ser som ett bevis på att affärsmodellen innebär en god skalbarhet vid högre försäljningsvolymer, samt ett positivt operativt kassaflöde, anser vi att det bör premieras i förhållande till tidigare värdering. Detta medför att vi har valt att höja värderingsintervallet i samtliga scenarion Base-, Bull och Bear.