Maven Wireless Q3-21


Levererar tillväxt i rekordfart

Under det tredje kvartalet för 2021 erhöll Maven orders från åtta nya kunder, samtidigt som avrop och leveranser från befintliga ramavtal med ÖBB i Österrike och Telenor i Norge fortsätter. Analyst Group prognostiserar att Maven kan fortsätta uppvisa en stark tillväxt under kommande kvartal, då avrop och leveranser från befintliga kunder i Europa och Asien fortskrider, samtidigt som de två stora affärerna i Turkiet respektive Filipinerna förväntas bidra positivt till nettoomsättningen med ca 13 MSEK vardera. Analyst Group estimerar att omsättningen kommer stiga till ca 59 MSEK för helåret 2021, därefter räknar vi med att Maven kan fortsätta skala upp sin försäljning, för att tills år 2023 nå intäkter omkring 249 MSEK. Givet en diskonteringsränta om 10 % och en målmultipel om EV/S 4x på 2023 års försäljning, ger det ett nuvärde om 16,7 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Stort ramavtal bidrar till stabil omsättning

Efter utgången av det tredje kvartalet meddelade Maven att Bolaget signerat ett treårigt ramavtal med en ny kund i Frankrike, vars värde är uppskattat till 120 MSEK över tre år. Under antagandet att det bedömda avtalsvärdet fördelas lika under den treårsperiod som ramavtalet avser, d.v.s. 40 MSEK/år, motsvarar det årliga värdet av ordern ca 80 % av vad Maven omsatte under 2020, 50 MSEK, vilket påvisar ett betydande värde i denna order, utöver kvalitetsstämpeln. Förutom att ramavtalet starkt bidrar till den organiska tillväxten, lägger avtalet en grund för framtida säkrade avrop och leveranser, vilket leder till ett stabilare kassaflöde jämfört med enskilda beställningar.

  • Marknaden börjar återhämta sig

Maven har påverkats negativt av Covid-19 pandemin med lägre aktivitet på marknaden och längre ledtider. Trots att pandemins effekter fortfarande är märkbara på Bolagets verksamhet ser vi tecken på att det börjar bubbla allt mer på Bolagets olika marknader. Orderboken är rekordhög och uppgick till 43 MSEK vid utgången av Q3-21, Maven har tagit hem ett stort ramavtal i Frankrike samtidigt som Bolaget inkommit med bud på ett större ramavtal i Schweiz. Detta, i kombination med att Maven har etablerat en ny fabrik i Polen och fortsätter expansionen i USA, gör att vi räknar med att Mavens försäljning kan öka succesivt under kommande kvartal.

  • Vi justerar vårt värderingsintervall

Nettoomsättningen under Q3-21 var något lägre än väntat, samtidigt som orderingången om 33,8 MSEK (0,6) var ett riktigt styrkebesked. Med hänsyn till Q3-rapporten väljer vi att göra vissa revideringar i våra prognoser, där vi utifrån ett antagande om fortsatt ökad orderingång, en stärkt säljorganisation och en växande efterfrågan från marknaden, räknar med att nettoomsättningen kan stiga successivt tills år 2023 för att då uppgå till ca 249 MSEK i ett Base scenario. Givet en tillämpad målmultipel om 4x EV/Sales och en diskonteringsränta om 10 %, ger det ett nuvärde om 16,7 SEK per aktie i ett Base scenario.