Maven Wireless Q2-23


Den lönsamma tillväxtresan fortsätter

Det andra kvartalet markerade ännu ett rekordkvartal för Maven Wireless Sweden AB (”Maven” eller ”Koncernen”) med en omsättning om 65 MSEK (21,5) och ett EBITDA-resultat om 11 MSEK (-0,4), vilket bådadera var det högsta för ett enskilt kvartal i Koncernens historia. Maven står nu redo att fortsätta på tillväxtresan, bl.a. givet lättnader avseende komponentbrist som har medfört att Koncernen kan leverera med en kortare leveranstid om 12-20 veckor, en halvering från de längsta leveranstiderna under pandemin, vilket underlättar konverteringen från orderbok till omsättning. Givet en tillämpad EV/S-multipel om 4,2x, samt justerat för Mavens nettoskuld, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 20,0 kr (20,0) på 2023 års prognos, i ett Base scenario.

  • Levererar ännu ett rekordkvartal

Omsättningen i Q2-23 uppgick till 65 MSEK (21,5), motsvarande en tillväxt om 204 % Y-Y och 58 % Q-Q, vilket således markerar ytterligare ett rekordkvartal avseende omsättning. Vidare uppgick EBITDA-marginalen, justerad för aktiverat arbete och övriga intäkter, till 3 % (-24 %), vilket enligt Analyst Group validerar skalbarheten i Mavens affärsmodell, vilken estimeras bidra till en fortsatt förbättrad lönsamhet framgent.

  • Stigande orderingång – kortare leveranstider påverkar

Orderingången uppgick under Q2-23 till 34,5 MSEK (21,1), vilken påverkades negativt under kvartalet till följd av kortare leveranstider från Maven, vilket medfört att ramavtalskunder inte behöver lägga orders med lika lång framförhållning. Givet att dessa kunder till stor del redan har lagt sina orders för år 2023, kunde vi till följd av detta skönja en nedgång i orderingången, något som väntas återhämtas under resterande del av år 2023 i takt med att ramavtalskunder börjar lägga orders avseende leveranser år 2024. Detta antas även vara en bidragande orsak till att orderboken minskade från 198 MSEK vid utgången av Q1-23 till 173 MSEK vid utgången av Q2-23.

  • Stigande marginaler påvisar skalbarhet i affärsmodellen

I takt med att Maven nu växer omsättningen kraftigt kan vi också börja skönja skalbarheten i affärsmodellen då resultatet förbättras succesivt i takt med omsättningstillväxten. Kostnader kan hållas på en stabil nivå, bl.a. genom att försäljning sker via lokala systemintegratörer och partners, där varje säljare i Maven kan hantera tvåsiffrigt antal partners, varför omsättningen kan växa i en snabbare takt än kostnader.

  • Vi upprepar vårt värderingsintervall

Analyst Group anser att Maven har fortsatt leverera en stark utveckling under år 2023 med en ökad försäljning och stigande lönsamhet. Mot bakgrund av kortare ledtider, vilket medfört en ökad leveransförmåga, anser vi att det råder goda möjligheter för Maven att uppnå vår försäljningsprognos om ca 251 MSEK för helåret 2023. Således behåller vi våra prognoser samt upprepar vårt tidigare värderingsintervall i samtliga scenarion.

8

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.