Maven Wireless Q2-22


Levererar på välfylld orderbok

Med Q2-rapporten presenterad står det klart att Maven Wireless AB (”Maven” eller ”Bolaget”) avslutar det första halvåret starkt med rapporterade intäkter i det andra kvartalet år 2022 om 22 MSEK, i kombination med en orderbok om ca 90 MSEK, vilket Bolaget förväntas fortsätta leverera på. Analyst Group estimerar att Maven kommer att materialisera nuvarande orderbok, samt fortsätta att skala upp försäljningen, för att tills år 2023 nå intäkter om ca 251 MSEK. Givet en diskonteringsränta om 12 % och en målmultipel om EV/S 4x på 2023 års försäljning, ger det ett motiverat nuvärde om 15,9 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Stark tillväxt trots motvind på marknaden

Eftersläpninsgeffekter av pandemin i form av komponentbrist påverkar verksamheten fortsatt negativt, samtidigt fortsätter Maven med strategiska inköp av komponenter och moduler vilket bevisligen lindrar effekten. Under Q2-22 har Mavens strategiska arbete med att säkra upp varulagret burit frukt, vilket resulterade i en ökad leveransförmåga tillika en stark nettoomsättning om 21,5 MSEK (13,3), motsvarande en ökning om 62 %. Därtill uppgick orderingången under det andra kvartalet till 21,1 MSEK, vilket summerar orderboken till 89,7 MSEK vid utgången av perioden, något som bäddar för fortsatt god tillväxt under kommande kvartal.

  • Rör sig mot svarta siffor

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) under Q2-22 uppgick till -0,4 MSEK (-3,2), den positiva resultatutvecklingen är främst hänförligt en god kostnadsutveckling samt ökad leveransförmåga. Givet att Maven kan upprätthålla en hög leverans under kommande kvartal anser Analyst Group att det råder goda möjligheter för Bolaget att nå lönsamhet i slutet på år 2022.

  • Positiva indikationer avseende ramavtalet med SBB

Tilldelningsbeslutet gällande ramavtalet med slutkunden SBB har, som tidigare kommunicerat, överklagats av två olika aktörer, där ett slutgiltigt besked ej ännu har tilldelats. Däremot har Maven fått fortsatt förtroende från SBB, vilka har fått klartecken från rätten att påbörja arbetet med de första schweiziska tunnlarna med Mavens DAS-produkter. Bolaget har under den senaste perioden genomfört uppstartsmöten samt produktutbildning med SBB i syfte att starta leveranser och installationer tillsammans med lokala partnern Rhomberg, vilket förväntas utgöra en stark värdedrivare i aktien.

  • Vi behåller vårt värderingsintervall

Till följd av ett fortsatt kyligt klimat på aktiemarknaden för tillväxtbolag som inte ännu är lönsamma, behåller vi en konservativ ansats i vår värdering. Detta, i kombination med att Maven hittills har utvecklats mer eller mindre i linje med våra förväntningar resulterar i att vi upprepar vårt tidigare värderingsintervall.