Maven Wireless Q2-21


Fortsatt växande orderingång

Under det andra kvartalet för 2021 erhöll Maven orders från fem nya kunder, samtidigt som avrop och leveranser från befintliga ramavtal med ÖBB i Österrike och Telenor i Norge fortsätter. Med befintliga ramavtal, en ökning i orderingången härlett från både befintliga- såväl som nya kunder samt en stärkt organisation, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka under kommande kvartal. Under utgången av Q2-21 erhöll Maven en order om 12,7 MSEK från en partner på Filipinerna, vilket innebär att 6,6 MSEK kommer att intäktsföras under 2021. Analyst Group estimerar att omsättningen kan stiga till ca 84 MSEK för helåret 2021, därefter räknar vi med att Maven kan fortsätta skala upp sin försäljning, för att tills år 2023 nå intäkter omkring 269 MSEK.

  • Lägre omsättning YoY – men visar på en återhämtning

Under Q2-21 levererade Maven en nettoomsättning om 13,3 MSEK (29,9), motsvarande en minskning om 55 % YoY och därmed även under våra estimat. Samtidigt är omsättningen under Q2-21 en förbättring om 20 % Q-Q, vilket är ett tydligt besked om ytterligare återhämtning efter pandemin. Den primära förklaringen till minskningen i top line är tuffa jämförelsesiffror för Q2-20, då Bolaget gjorde all time high innan pandemi-effekterna bredde ut sig. Vi väljer därmed att inte dra några större växlar från den procentuella minskningen jämfört med Q2-20, utan räknar istället med att Maven kan uppvisa en god tillväxt under H2-21.

  • Väl positionerade för att penetrera den amerikanska marknaden

I samband med listningen på Nasdaq First North kommunicerade Maven att majoriteten av emissions-likviden var öronmärkt för satsningar i Nord- och Sydamerika. Under Q2-21 har Bolaget tagit ett steg i rätt riktning och engagerat amerikanska jurister som förbereder expansionen på den amerikanska marknaden. Mot bakgrund av detta samt att befintliga ramavtal kan agera referensavtal, bedömer Analyst Group att Maven har goda förutsättningar att snabbt etablera sig i Nord- och Sydamerika, regioner som tillsammans utgör cirka 44 % av Bolagets adresserbara marknad inom aktiv DAS-utrustning.

  • Vi justerar vårt värderingsintervall

Nettoomsättningen under Q2-21 var lägre än väntat, samtidigt som bruttomarginalen om 38 % (12) var ett riktigt styrkebesked. Med hänsyn till Q2-rapporten väljer vi att göra vissa revideringar i våra prognoser, där vi utifrån ett antagande om ökad orderingång, en stärkt säljorganisation och en växande efterfrågan från marknaden, räknar med att nettoomsättningen kan stiga successivt tills år 2023 för att då uppgå till ca 269 MSEK i ett Base scenario. Givet en tillämpad målmultipel om 4x EV/Sales och en diskonteringsränta om 10 %, ger det ett nuvärde om 16,5 SEK per aktie i ett Base scenario.