Maven Wireless Q1-23


Rivstartar året med ytterligare ett försäljningsrekord

Maven Wireless Sweden AB (”Maven” eller ”Koncernen”) har inlett året starkt där Q1-rapporten visade den högsta försäljningen för ett enskilt kvartal i Koncernens historia. Strategisk lageruppbyggnad, bättre tillgång på IC komponenter och kortare ledtider anses vara starka drivare till att Maven fortsätter att förbättra leveransförmågan kvartal efter kvartal. Med hänsyn till detta, samt att Koncernens orderbok uppgick till 198 MSEK vid utgången av mars, estimeras Maven leverera en nettoomsättning om 250,7 MSEK under år 2023, med ett EBITDA-resultat om 57,7 MSEK. Givet en tillämpad EV/S-multipel om 4,2x, samt justerat för Mavens nettoskuld, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 20,0 kr (20,0) på 2023 års prognos, i ett Base scenario.

  • Fortsatt stark orderingång

Under det första kvartalet år 2023 uppgick orderingången till 34,9 MSEK (28,3), motsvarande en organisk tillväxt om 23 % mot jämförbart kvartal föregående år. Aktiviteten avseende nya projekt är normalt sett lägre under det första kvartalet, varför en lägre orderingång jämfört med föregående kvartal (Q4-22) var i linje med våra förväntningar. Under kvartalet har Maven vunnit 45 orders från 21 olika kunder, vilket är en ökning från 12 kunder under Q1-22. Analyst Group ser positivt på att Koncernen uppvisar en bredare kundbas vilket, allt annat lika, bidrar till diversifierade intäktsströmmar och således sänker den försäljningsmässiga risken.

  • Stigande lönsamhet

I den senaste analysuppdateringen i samband med Mavens Q4-rapport förväntade vi oss lättnader avseende komponentbristen under år 2023, vilket redan under det första kvartalet har börjat ge en positiv effekt då Koncernens bruttomarginal steg till 36 % (28%). Analyst Group bedömer att vi kommer få se fortsatta lättnader avseende komponentbristen under kommande kvartal, vilket i kombination med att ”laggande” prishöjningar förväntas ge större effekt, estimeras medföra att Maven kan upprätthålla en god bruttomarginal, samt uppvisa en högre konvertering från orderbok till omsättning under innevarande år. Detta, i kombination med att Mavens affärsmodell möjliggör en hög skalbarhet, förväntas resultera i en EBITDA-marginal om 13 % för helåret 2023.

  • Vi upprepar vårt värderingsintervall

Analyst Group anser att Maven har levererat en stark start på det nya året med en ökad försäljning och stigande lönsamhet. Mot bakgrund av att Koncernens orderbok vid kvartalets slut uppgick till 198 MSEK, samt att vi ser tydliga tecken på lättnader avseende komponentbristen och kortare ledtider, anser vi att det råder goda möjligheter för Maven att uppnå vår försäljningsprognos om ca 251 MSEK för helåret 2023. Således har vi valt att behålla våra prognoser samt upprepa vårt tidigare värderingsintervall i samtliga scenarion.

8

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.