Maven Wireless Q1-22


Fortsatt expansion bidrar till stigande orderbok

Under det första kvartalet 2022 erhöll Maven Wireless AB (”Maven” eller ”Bolaget”) 35 orders från 14 olika kunder, samtidigt som Bolaget vunnit fyra nya kunder i tre olika länder, vilket visar på att Maven expanderar både på befintliga- samt nya marknader. Detta, i kombination med att avrop och leveranser från befintliga ramavtal fortsätter att öka, summerar till en rekordstor orderbok om ca 90 MSEK vid  utgången av Q1-22. Analyst Group estimerar att Maven kommer att materialisera nuvarande orderbok, samt fortsätta att skala upp försäljningen, för att tills år 2023 nå intäkter om ca 251 MSEK. Givet en diskonteringsränta om 12 % och en målmultipel om EV/S 4x på 2023 års försäljning, ger det ett motiverat nuvärde om 15,9 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Rapport i linje med våra förväntningar

Under Q1-22 uppgick nettoomsättningen till 12,7 MSEK (11,1), vilket är en ökning med 15 %. Rörelseresultatet (EBIT) under första kvartalet uppgick till -4,7 MSEK (0,7), den negativa resultatutvecklingen är främst hänförlig till ökade kostnader i samband med Bolagets expansion samt senareläggning av produktion orsakad av brist på IC-komponenter. Rapporten var i stora drag i linje med våra förväntningar, där vi dock hade räknat med en något högre bruttomarginal, vilken uppgick till endast 28 % (46 %).

  • Orderingången ökade med 75 %

Orderingången under Q1-22 uppgick till 28,3 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 75 % jämfört med Q1-21. Under perioden har Bolagets lågeffekts off-air repeater blivit godkända av Equinor (tidigare Statoil) för användning på offshore-plattformar, där Maven under kvartalet erhållit en order för leverans till en plattform i Nordsjön.

  • Viktigt att följa upp orderboken

Likt vad vi tidigare kommunicerat förväntade vi oss fortsatt brist på vissa typer av IC-komponenter, vilket även under Q1-22 har påverkat Bolaget negativt genom sena leveranser av material till produktion. Komponentbristen har resulterat i en lägre försäljningstillväxt, samtidigt ökar orderingången och orderboken vilket tyder på att Bolaget inte tappar fakturering. För att Maven ska kunna öka försäljningen, samt nå våra prognoser, kommer det bli viktigt att följa hur komponentbristen utvecklar sig under kommande kvartal, för att Bolaget ska kunna leverera på den stora orderboken.

  • Vi behåller vårt värderingsintervall

Till följd av ett fortsatt kyligt klimat på aktiemarknaden för tillväxtbolag som inte ännu är lönsamma, behåller vi en konservativ ansats i vår värdering. Detta, i kombination med att Maven hittills har utvecklats mer eller mindre i linje med våra förväntningar resulterar i att vi upprepar vårt tidigare värderingsintervall.