Lyko Group


Påbörjad expansion i en växande marknad

Lyko Group AB (”Lyko” eller “Bolaget”) är en ledande återförsäljare av skönhetsprodukter i norra Europa. Med en väletablerad position i Sverige och Norge, påbörjade Lyko en europeisk expansion under år 2018 och är i dagsläget verksamma i åtta länder. E-handel inom marknaden för hälso- och skönhetsprodukter har upplevt en stark tillväxt (CAGR) om 19,9 % mellan åren 2019-2022 främst till följd av pandemins effekter och förväntas växa om 13,4 % mellan åren 2022-2027. Genom Bolagets ledande position i Norden och fortsatt expansion i Europa, estimerar Analyst Group en omsättningstillväxt om 19,5 % mellan åren 2022-2025 samt att Lykos EBIT-marginal växer till 4 % år 2024, vilket motsvarar ett EBIT-resultat om 142 MSEK år 2024. Genom en likaviktad diskonterad kassaflödesanalys och en EV/EBIT målmultipel om 17,6x år 2024 baserat på en Peer-värdering, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 115 SEK i ett Base scenario.

  • Fortsatt stark tillväxt inom e-handel för skönhetsprodukter

Marknaden för hälso- och skönhetsprodukter i Västeuropa förväntas visa en omsättningstillväxt om 4,9 % mellan åren 2022-2027, vilket motsvarar ett marknadsvärde om 119,6 mdEUR år 2027. E-handelns marknadsandel ökade drastiskt från 11,5 % till 18,4 % mellan åren 2019-2022 till följd av pandemin. Genom ett förändrat konsumentbeteende samt att kunder spenderar mer tid online för att finna erbjudanden under utmanande ekonomiska tider, förväntas e-handel inom marknaden för hälso- och skönhetsprodukter visa en årlig omsättningstillväxt om 13,4 % fram till år 2027, för att då uppgå till 32,5 mdEUR.

  • Starkt varumärke genom differentiering

Lyko har haft som mål att uppnå en marknadsledande position inom skönhet genom att fokusera på att stärka Bolagets varumärkeskännedom. Genom unika marknadsföringskampanjer och egna butiker har Lyko uppnått en varumärkeskännedom om 46 % inom Bolagets målgrupp i Sverige. Lykos marknadsandel inom e-handelsmarknaden för hälso- och skönhetsprodukter har i Sverige ökat från 5,8 % till 7 % mellan åren 2017-2022, vilket Bolagets differentieringsstrategi har varit starkt bidragande till. Till följd av fortsatt differentiering genom unika marknadsföringskampanjer samt att Bolaget har Nordens största produktsortiment, som därutöver förväntas växa, inom skönhetsprodukter, förväntas Lyko fortsätta vinna marknadsandelar framgent och visa en omsättningstillväxt om 19,5 % fram till år 2025, motsvarande en nettoomsättning om 3,6 mdSEK år 2024.

  • Automatisering möjliggör minskade personalkostnader

Under Q3-23 kommunicerade Lyko att automationen i Bolagets centrallager ska utbyggas, vilket förväntas öka kapaciteten från 40 000 till 100 000 beställningar per dygn. Mellan åren 2015-2022 har ökad automatisering av Bolagets centrallager bidragit till att personalkostnader har minskat från 21,4 % till 14,9 % av omsättningen. Personalkostnader i relation till omsättning förväntas fortsätta minska till 14,2 % av omsättningen år 2024, härrörande till utbyggnaden av centrallagrets automation.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.