Lyckegård


Skapar ett lönsamt och hållbart jordbruk

Lyckegård Group AB (”Lyckegård” eller ”Bolaget”) erbjuder en bred produktportfölj av redskap för den hållbara jordbrukaren, genom vilken Bolaget väntas kapitalisera på omställningen mot ett mer hållbart jordbruk, vilket bl.a. drivs på av målsättningar från EU. Lyckegård har även genomfört två förvärv inom bevattning, Östrops Bevattning samt KSAB Golf Equipment, genom vilka Lyckegård får exponering mot den starkt växande bevattningsmarknaden, såväl som att koncernen stärker sin lönsamhet. Baserat på en estimerad nettoomsättning om 238 MSEK år 2024, en målmultipel om EV/S 1,2x, samt en diskonteringsränta om 12,3 %, härleds ett potentiellt nuvärde per aktie om 5,0 SEK i ett Base scenario.

  • Kapitaliserar på en mer hållbar odlingsmarknad

EU har en målsättning om att 25 % av den odlingsbara arealen ska bli ekologisk år 2030, en siffra som uppgick till 9 % år 2020 och har vuxit från ca 5,5 % år 2012. Givet den historiska tillväxten samt EU:s målsättning, väntas andelen odlad ekologisk areal fortsätta växa framgent, vilket Lyckegård förväntas kapitalisera på genom Bolagets produktportfölj avseende redskap för ett hållbart jordbruk.

  • Bevattningsmarknaden står inför ett skifte

Den globala marknaden för mikrobevattningssystem estimeras växa med en CAGR om 13,8 % mellan åren 2023-2030, där en bidragande faktor till den starka tillväxten väntas vara klimatförändringar. Det kommer innebära att bevattningssystem blir aktuellt för växtlighet som tidigare inte behövde det. Genom att Lyckegård via Östorps och KSAB erbjuder pumpstationer och olika bevattningssystem kan dotterbolagen kapitalisera på den växande marknaden.

  • Lönsamhetsförbättringar i sikte

Lyckegård estimeras förbättra lönsamheten under år 2023 jämfört med år 2022, drivet bl.a. av de förvärv som genomförts inom affärsområdet Water. Östorps och KSAB uppvisade en EBITDA-marginal om 11 % respektive 7 % år 2022, att jämföra med Lyckegård som på fristående basis uppvisade ett negativt resultat under år 2022. Därtill har ett besparingsprogram lanserats inom Soil & Seed under Q4-22, vilket väntas medföra minskade kostnader om ca 7 MSEK årligen, och således bidra till en högre marginal.

  • Kassapositionen är viktig att bevaka

Lyckegårds kassa uppgick vid utgången av Q1-23 till ca 1,2 MSEK, efter periodens utgång har Bolaget genomfört en riktad nyemission om ca 21,5 MSEK, där nettolikviden i sin helhet avses användas för betalning av förvärvet av KSAB. Resterande del av kontantdelen av köpeskillingen betalas med befintlig lånefacilitet samt kassa. Givet detta blir kassan viktig att bevaka framgent, och det går enligt Analyst Group inte att utesluta ytterligare kapitalanskaffningar framöver. Det ska dock tilläggas att Bolaget innehar en outnyttjad checkräkningskredit om ca 4,3 MSEK, vilken kan utnyttjas.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.