Lyckegård Q3-23


Fortsätter stärka lönsamheten

Under det tredje kvartalet år 2023 visade Lyckegård Group AB (”Lyckegård” eller ”Bolaget”) fortsatta resultatförbättringar, dels genom de bolag som förvärvats inom Water det senaste året, dels genom kostnadsbesparingar inom Soil & Seed. Försäljningen inom Soil & Seed förväntas stärkas under år 2024 genom en fortsatt expansion i Europa, där en ny version av Bolagets främsta maskin, Cameleon,  som är anpassad till den nordeuropeiska marknaden, har presenterats. Därtill förväntas affärsområdet Water fortsätta bidra med stabilt växande kassaflöden under prognosperioden. Baserat på en sum-of-the-parts-värdering motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 5,3 (5,5) kr i ett Base scenario för Lyckegård.

  • Stabil lönsamhet inom Water

Affärsområdets Waters nettoomsättning uppgick till 41,9 MSEK under Q3-23 med ett EBITDA-resultat om 1,6 MSEK, motsvarande en marginal om 4 %. Sett till årets tre första månader har Water levererat en omsättning om 97,5 MSEK och en EBITDA-marginal om 13,1 %. De två nästkommande kvartalen är något svagare säsongsmässigt för Water, varför vi väntar oss något lägre lönsamhet och omsättning nästkommande två kvartal. Däremot estimerar vi en fortsatt stark lönsamhetstrend på sikt inom Water, bl.a. genom materialiserade intäktssynergier mellan dotterbolagen, samtidigt som det förväntas bidra med starka kassaflöden för Bolaget.

  • Lägre försäljning än väntat inom Soil & Seed

Inom Soil & Seed uppgick nettoomsättningen under Q3-23 till 6,2 MSEK (9,9), motsvarande en utveckling om -38 % Y-Y, vilket var lägre än våra förväntningar. Minskningen antas vara hänförlig till att jordbrukare är fortsatt återhållsamma med nya investeringar i nuvarande makroekonomiska miljö med stigande räntor och fortsatt hög inflation. I takt med att dessa faktorer förväntas lätta under år 2024, samtidigt som Bolaget har lanserat en ny förbättrad version av Lyckegårds främsta maskin, Cameleon, estimeras Soil & Seeds tillväxt ta fart, varpå en omsättningstillväxt om 28 % estimeras under året. Vi anser fortsatt att Soil & Seed rider på starka trender mot ett mer hållbart lantbruk, vilket väntas gynna tillväxten under prognosperioden.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Efter att Q3-rapporten har publicerats har vi uppdaterat våra finansiella prognoser för Lyckegård. Avseende Soil & Seed har vi dragit ner våra förväntningar för året givet en lägre omsättning än väntat under Q3. Däremot väntas stora delar av detta tas igen under nästa år genom en mer gynnsam marknad och fortsatt expansion i Europa, vars marknad drivs på av EU-mål. Samtidigt är det tydligt att kostnadsbesparingarna inom Soil & Seed bär frukt, varför förbättrad lönsamhet estimeras framgent. Gällande Water har vi gjort mindre justeringar i våra prognoser med något högre tillväxt men något lägre lönsamhet. Sammantaget medför de uppdaterade prognoserna uppdaterade värderingsintervall.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.