Lyckegård Group Q1-24


Starkare kvartal står runt dörren

Efter avyttringen av affärsområdet Soil & Seed har Lyckegård Group AB (”Lyckegård” eller ”Bolaget”) renodlat verksamheten mot bevattning och grönyteskötsel där dotterbolagen inom segmentet har en lång historik av lönsam tillväxt och kapitaliserar på en marknad i stark tillväxt som drivs av klimatförändringar. Analyst Group estimerar att Lyckegård fortsatt växer omsättningen starkt framgent, med en stigande EBITDA-marginal från ca 7 % år 2024 till ca 12 % år 2027. Baserat på en applicerad EV/EBITDA-multipel om 11,2x på 2024 års estimerade EBITDA-resultat om 15 MSEK, härleds ett potentiellt värde per aktie om 2,7 (2,7) kr i ett Base scenario.


  • God omsättning men svagare lönsamhet under Q1-24

Lyckegård redovisade under Q1-24 en omsättning om 41,6 (19,1) MSEK, motsvarande en tillväxt om 118 %, främst hänförligt till förvärven av KSAB och Sydsvensk Bevattning som genomfördes under Q2-23. EBITDA-resultatet uppgick till -8,1 (-2,6) MSEK där resultatet tyngdes av affärsområdet Soil & Seed, vilket till 80 % avyttrades den 28 mars år 2024, samt en kallare vinter än vanligt, vilket medförde att projekt inom Water & Outdoor blev dyrare än väntat. Det andra kvartalet står nu runt dörren, vilket är det säsongsmässigt starkaste och givet ett varmare och torrare väder förväntas Lyckegård redovisa en stark omsättning och kassaflöde under kvartalet.

  • Water & Outdoor estimeras växa stabilt under lönsamhet

De tre dotterbolagen inom Water & Outdoor har en lång historik av lönsam tillväxt. Den årliga omsättningstillväxten uppgick till 14 % under åren 2016-2023 med en genomsnittlig EBITDA-marginal om 6,7 %. Framgent estimeras en fortsatt stabil tillväxt, bl.a. drivet av befintliga marknadstrender. Lyckegård förväntas därutöver även kunna stärka lönsamheten succesivt, bl.a. genom materialiserade synergier mellan de olika dotterbolagen. Givet den lönsamma historiken anses risken i Lyckegård ha sjunkit efter avyttringen av Soil & Seed.

  • Stärker kassan genom företrädesemission om 28 MSEK

Lyckegård avser genomföra en företrädesemission om 28 MSEK för att stärka den finansiella ställningen i Bolaget och accelerera tillväxtsatsningar. Företrädesemissionen är säkerställd till ca 71 % genom tecknings- och garantiåtaganden från befintliga ägare, utan anspråk på ersättning, vilket ingjuter förtroende. Analyst Group ser positivt på emissionen och tillväxtsatsningarna samt den stabilare finansiella ställningen som avses genomföras med nettolikviden.

  • Bibehållet värderingsintervall

Lyckegård levererade en god omsättning med något svagare lönsamhet än väntat under Q1-24. Sett till våra förväntningar för helåret 2024 såväl som på längre sikt så är de oförändrade och vi behåller vår härledda värdering i samtliga scenarion.

6

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.