Luxbright


Kommersiellt genombrott och redo för fortsatt tillväxt

Under H1-24 har Luxbright AB (”Luxbright” eller ”Bolaget”) erhållit ordrar om ca 15 MSEK, och det kommersiella genombrottet är därmed ett faktum. De operativa framstegen och de strategiskt viktiga samarbetsavtalen med Fisica, Inc. och VJ X-Ray validerar dels den betydande teknikhöjd som Bolagets röntgenrör besitter, dels att Bolagets responsiva applikationsfokus har burit frukt. Branschens höga inträdesbarriärer, i kombination med Luxbrights ökade fokus på kundanpassade röntgenrör med starka inlåsningseffekter, förväntas leda till återkommande intäktsströmmar under flera år. Med en applicerad målmultipel om EV/EBIT 12,5x på 2027 års prognos-tiserade EBIT-resultat om ca 16 MSEK, tillsammans med en antagen diskonteringsränta om 13,0 %, härleds ett motiverat nuvärde om 151 MSEK, motsvarande 1,4 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Strategiskt viktiga samarbetsavtal

Samarbetsavtal har ingåtts med den amerikanska industrikoncernen Fisica, Inc., verksam inom försvars- och flygindu-strin, samt med VJ X-Ray, en ledande amerikansk tillverkare av röntgenkällor. Avtalet med Fisica, Inc. innebär att Luxbright äger designen av de skräddarsydda röntgenrören och blir således ensam leverantör, vilket skapar återkommande volymer och höga switching costs. Vidare demonstrerar avtalet den betydande teknikhöjden i produkterna samt Bolagets breda know-how, vilket Analyst Group bedömer har potential att ge ringar på vattnet i termer av liknande avtal framgent.

  • Adresserar den växande industriella röntgenmarknaden

Luxbright adresserar primärt den industriella röntgenmarknaden, specifikt inom Non-Destructive Testing (NDT), där röntgen används för att utvärdera egenskaperna hos material eller komponenter utan att orsaka skada. Luxbrights mikro-fokusrör täcker ett brett spektrum inom denna marknad, inklusive försvars- och tillverkningsindustrin. NDT-marknaden förväntas växa med en CAGR om 7,4 % under perioden 2024-2029, drivet av bl.a. elektrifieringen som ökar efterfrågan på komplexa röntgenlösningar. Vidare närmar sig Luxbright slutförandet av röntgenrör innehållande kallkatod, vilket har potential att leda till ett tekniskt genombrott i den annars innovationsfattiga röntgenbranschen och öppna dörrar till nya applikationsområden där det idag saknas adekvata metoder.

  • Made in Sweden-strategi

Den rådande geopolitiska oron resulterar i att kunder väljer bort kinesiska leverantörer av röntgenrör till förmån för närliggande producenter med bättre insyn i logistikkedjan, en utveckling som gynnar Luxbright, vars produkter utvecklas och produceras i Göteborg. Minskat utbud och höga inträdesbarriärer placerar Luxbright i en gynnsam position, särskilt då röntgenrör utgör det första ledet i röntgenindustrins etablerade värdekedja. Således är det vitalt för kunder att säkra tillgången till dessa avancerade komponenter, vilket Analyst Group bedömer kommer leda till flertalet betydande affärer framgent.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

2

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.