LL Lucky Games Q4-23


Fokus på tillväxt

Lucky Games nuvarande mål är att inleda nästa fas i sin tillväxtstrategi där vi ser utrymme för en fortsatt stigande omsättning och att Bolaget därmed borde kunna närma sig uthållig lönsamhet. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi ett motiverat bolagsvärde om 222 MSEK i ett Base scenario. Med hänsyn till den kapitalstruktur som gäller efter den tidigare genomförda riktade emissionen och kvittningsemissionen, översätts detta till ett motiverat värde per aktie om 0,78 kr.

  • Kraftig tillväxt och överträffade estimat

Under det fjärde kvartalet 2023 uppgick nettoomsättningen till 10,2 MSEK (1,4), motsvarande en ökning om hela 629 % Y/Y. Utfallet kan jämföras med vårt eget estimat för Q3-23 om 6 MSEK, vilket Lucky Games därmed överträffade med 4,2 MSEK. I Q4-rapporten, vilken är den första som upprättas enligt IFRS, framgår även en mer detaljerad bild av Bolagets intäktsströmmar – där det är tydligt att Asien stod för den absoluta merparten av nettoomsättningen under Q4-23 (98 %). I noterna framgår det även att mer än 90 % av koncernens intäkter kom från fyra kunder; kund A 34 %, kund B 24 %, kund C 17 % och kund D 17%, medan 2022 bidrog två kunder individuellt med 72 % respektive 18 %.

  • Förbättrat resultat – om än fortsatt negativt

Sett till omsättningen fanns det förutsättningar för ett bättre utfall vad gäller rörelseresultatet, vilket också blev fallet. Inför rapporten hade vi estimerat ett EBITDA-resultat om -7,4 MSEK, att jämföra med det faktiska utfallet om -5,6 MSEK. Även om rörelseresultatet var negativt, var detta en förbättring jämfört med våra egna estimat, såväl som med jämförbar period 2022 då EBITDA-resultatet uppgick till -8,9 MSEK.

  • Har snyggat till balansräkningen och stärkt kassan

Tidigare i januari beslutade Lucky Games om en riktad nyemission motsvarande ca 20,5 MSEK, samt om en kvittningsemission om ca 40,2 MSEK. Kvittningsemissionen genomförs för återbetalning av det tidigare upptagna lånet från NCTK vilket därmed sänker Lucky Games skuldsättning väsentligt, och genom den riktade emissionen stärker Bolaget sin kassa samtidigt som Lucky Games knyter till sig den kompetens som en av deltagarna i emissionen, Bryan Fun Kha Choong, kan bidra med. Bryan har varit verksam inom IT-företag i över 15 år och har sedan 2019 varit General Manager för Betwin Tech Services, ett företag verksamt inom igaming. Han bedöms besitta värdefull kunskap som kan bidra till att utveckla Lucky Games i en riktning som innebär ökade försäljningsintäkter och således, i förlängningen, bidra till en stigande lönsamhet.