LL Lucky Games Q4-22


Siktar på att skala upp under 2023

LL Lucky Games AB (”Lucky Games” eller ”Bolaget”) har presenterat sin Q4-rapport, varpå vi fortsatt bedömer att utrymme finns för en stigande försäljning framgent, ett måste för att närma sig svarta siffror. Under de senaste månaderna har Bolaget tecknat ett flertal distributionsavtal, vilket kan bidra till detta. Det ska även tilläggas att Bolagets övergång till spelplattformen från ReelNRG förväntas innebära en kostnadsoptimering på minst 8,5 MSEK per år, enligt tidigare kommunikation. Detta förväntas således få en positiv effekt på kassaflödet och bidrar därmed till att Lucky Games kan närma sig lönsamhet. Utifrån att vi behåller våra tidigare prognoser, justerar upp målmultipeln och tar hänsyn till det tillkommande antalet aktier från den tidigare riktade emissionen, härleder vi ett nuvärde per aktie om 1,5 kr i ett Base scenario.

  • Inga överraskningar i rapporten

Under det fjärde kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 0,7 MSEK (1,1), motsvarande en minskning om 35 % Y/Y. Anledningen till den lägre försäljningen är att Lucky Games under hösten har avyttrat sin Casual Casino-spelportfölj. Med Q4-siffrorna presenterade innebär det att Lucky Games omsättning landade på ca 5 MSEK för helåret 2022, att jämföra med ca 2 MSEK under 2021, vilket således motsvarar en tillväxt om 160 %. Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta under Q4-22 till -9,5 MSEK (-6,5), vilket är en försämring mot jämförbart kvartal 2021. Likt vi har skrivit tidigare är det dock något missvisande att jämföra med 2021 då Lucky Games är ett annat bolag idag än för ett år sedan, där flera investeringar har tagits i försäljningsfrämjande aktiviteter.

  • Har stärkt sin kassa

 Vid utgången av december 2022 uppgick kassan till 0,3 MSEK, men under januari 2023 beslutades det om att den riktade emissionen till NCTK Holdings International skulle genomföras, vilket innebar att Lucky Games tillfördes ca 31 MSEK före emissionskostnader. Lucky Games har således stärkt sin kassa väsentligt där nettolikviden är öronmärkt för amortering av skulder, att bredda bolagets spelportfölj samt att säkerställa kontinuitet i det fortsatta arbetet med att expandera nuvarande verksamhet.

  • Uppdaterat värderingsintervall

I samband med Q4-rapporten väljer vi att behålla våra estimat för perioden 2023-2025, samtidigt som vi höjer vår applicerade P/S-multipel i samtliga scenarion till följd av att Lucky Games stärkt sin kassa och minskat sin skuldsättning, vilket således innebär en lägre bolagsspecifik risk. Givet aktierna från den riktade emissionen under januari 2023, vilket resultera i att 46,7m aktier tillkom, blir värdet per aktie i denna analys inte direkt jämförbart med vår analys från november 2022, vilken då utgick från ett lägre antal utestående aktier. Det blir därmed mer rättvisande att jämföra bolagsvärdet i absoluta tal, där vi i denna analys har ett värderingsintervall mellan 85 MSEK (30) – 256 MSEK (151), med 183 MSEK (113) i ett Base scenario.