LL Lucky Games Q3-23


Har lagt grunden för nästa år

Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt motiverade bolagsvärde om 199 MSEK (199) i ett Base scenario. Med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter att förvärvet av CYG Pte. Ltd. avklarats, översätts detta till ett motiverat värde per aktie om 1,25 kr. Detta är i termer av värde per aktie lägre än i vår analys från i augusti, vilket är en teknisk justering till följd av ett ökat antal aktier för betalning av köpeskillingen, då vi som nämnt behåller vårt tidigare motiverade bolagsvärde i absoluta tal om 199 MSEK för Lucky Games.

  • Fortsatt hög omsättning

Under Q3-23 uppgick nettoomsättningen till 8,0 MSEK (1,1), motsvarande en ökning om hela 648 % Y/Y. Utfallet kan jämföras med vårt eget estimat för Q3-23 om 7 MSEK, vilket Lucky Games därmed överträffade. I rapporten skriver Lucky Games att den kraftiga ökningen beror på att de nya spelsläppen överträffade förväntningarna, vilket utvidgade Bolagets kundbas och intäktsströmmar på den globala spelmarknaden.

  • Resultatet belastas av engångskostnader

Sett till bruttomarginalen uppgick denna till 98 % (66), att jämföra med vårt estimat om 91 %. Den höga marginalen ser vi som ett tydligt tecken på den skalbarhet som Lucky Games affärsmodell ger upphov till vid en stigande försäljning. Inför rapporten hade vi estimerat ett EBITDA-resultat om -4,5 MSEK, att jämföra med det faktiska utfallet om -21,1 MSEK. Den huvudsakliga förklaringen till diskrepansen är att Lucky Games personalkostnader uppgick till ca 22 MSEK under Q3-23, att jämföra med vårt estimat om ca 7 MSEK. Förklaringen till de ökade personalkostnaderna ser vi dock som följande; engångsutbetalningar och kvittning av tidigare VD:s fordran på en bonus om ca 13 MSEK, vilket kvittades genom en riktad emission av aktier, samt investeringar i ett utökat humankapital, t.ex. relaterat till utvecklingscentret i Taiwan. Med hänsyn till detta kan det tänkas att Lucky Games justerade EBITDA-resultat uppgick till ca -8 MSEK under Q3-23, vilket därmed hade varit närmare vårt eget estimat såväl som att det hade varit i linje med jämförbart kvartal 2022.

  • Har förvärvat andel av mjukvarubolag

Lucky Games förvärvade under november 20 % av CYG Pte. Ltd., vilket är ett Singapore-baserat mjukvaruutvecklingsföretag som specialiserar sig på backend-system för aktörer som verkar inom Fintech- och spelbranschen. CYG Pte. Ltd positionerar sig som en ledande plattformsleverantör på reglerade marknader, inklusive Filippinerna. Företaget samarbetar med varumärken som InPlay, det första reglerade onlinekasinot i Filippinerna. Med en estimerad omsättning om ca 50 MSEK under 2023 har företaget sitt huvudkontor i Singapore och ett ytterligare kontor i Manila. Organisationen sysselsätter över 40 IT-specialister och har utvecklat en distributionsplattform som kan hantera över 500 miljoner transaktioner dagligen.