LL Lucky Games Q2-22


Mer att bevisa under kommande kvartal

LL Lucky Games AB (”LL Lucky Games” eller ”Bolaget”) visade lägre intäkter än väntat under Q2-22, där förklaringen är att integreringen med befintliga plattformar varit mer tidskrävande än väntat. Vi ser dock Q2 som ett hack i kurvan och att kommande kvartal fortsatt kan uppvisa bra tillväxt. Detta, i kombination med en påfylld kassa samt en pågående kostnadsoptimering om 8,5 MSEK på årsbasis, bör ge LL Lucky Games utrymme att förbättra sin prestation. Med hänsyn till en lägre försäljning under Q2 och rådande marknadsrisker justerar vi vår P/S-multipel till 3,5x (4,0), vilket i vår värderingsmodell ger ett nuvärde per aktie om 3,0 kr (3,5 kr) i ett Base scenario.

  • Har mer att visa på intäktssidan

Under Q2-22 uppgick nettoomsättningen till 1,1 MSEK (0,03), motsvarande en ökning om 4 374 % Y/Y. Dock är detta, som det framgår, en ökning från låga nivåer, varför den procentuella ökningen blir missvisande. Likväl ser vi såklart positivt på att Bolaget ökade sin försäljning under Q2-22 relativt Q2-21, även om vi jämfört med Q1-22 hade räknat med en högre omsättning.

  • Som väntat en högre kostnadsbas

Under Q2-22 uppgick EBITDA-resultatet till -8,2 MSEK (-3,0), en klar försämring mot 2021. Anledningen till detta är dock naturlig då LL Lucky Games är ett annat bolag idag, där flera investeringar har gjorts i försäljningsfrämjande aktiviteter vilket är nödvändigt för att förbereda Bolaget för den fortsatta tillväxtfasen. Det ska även tilläggas att under Q2-22 har Bolaget belastats med engångskostnader hänförliga till bl.a. förvärvet av ReelNRG, såväl som emissionskostnader i samband med den genomförda företrädesemissionen. Justerat för dessa utgår vi från att LL Lucky Games rörelsekostnader under Q2-22 troligen var i nära linje med Q1-22.

  • Räknar med snyggare siffror i höst

Under juli fyllde LL Lucky Games på kassan med en nettolikvid om ca 11,2 MSEK från tidigare företrädesemission. Givet en liknande burn rate under juli–augusti som under Q2-22 estimerar vi att Bolagets kassa per den sista augusti uppgår till ca 9,5 MSEK. Under kommande månader räknar vi med en försäljningsökning i kombination med kostnadseffektiviseringar, till följd av övergången till spelplattformen från ReelNRG.

  • Justerat värderingsintervall

I samband med Q2-rapporten justerar vi våra estimat i samtliga scenarion, vilket, i kombination med rådande marknadsrisker, resulterar i en något konservativare målmultipel. I analysen framgår vårt uppdaterade värderingsintervall i samtliga scenarion.