Learning to Sleep


I startgroparna för en internationalisering

Genom att skala upp försäljningen på den svenska marknaden, samt expandera verksamheten internationellt, förväntas Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som ett naturligt val för digital sömnbehandling. Learning to Sleep står nu i startgroparna för en intensiv tillväxtperiod och med en påfylld kassa via pågående noteringsemission är det Bolagets avsikt att utveckla affärsmodellen till en prenumerationsbaserad intäktsmodell, vilket förväntas bidra till en högre skalbarhet, ökade marginaler och förutsägbara kassaflöden. Genom en stark prognostiserad tillväxt, estimeras en nettoomsättning om 17,4 MSEK år 2023, och med en tillämpad P/S-multipel om 5,9x, härleds ett nuvärde per aktie om 7,9 kr i ett Base scenario.

  • First Mover Advantage i en växande marknad

45 % av världens befolkning lider av dålig sömn, samtidigt som resurser för patienter som lider av sömnlöshet är begränsade och vårdköerna långa inom den offentliga vården. Learning to Sleep är för närvarande verksamma på den svenska marknaden men Bolaget har för avsikt att expandera till storstäder globalt, vilka i hög grad nyttjar privat vård. Värdet av den totala adresserbara marknaden uppskattas till drygt 27,8 mdSEK. Värt att notera är därmed att en i sammanhanget låg marknadsandel av Learning to Sleeps adresserbara målmarknader är tillräcklig för att uppnå en substantiell tillväxt.

  • Pågående noteringsemission stärker rörelsekapitalet och öppnar upp för internationell expansion

I samband med Learning to Sleeps börsnotering genomför Bolaget en Unitemission, vilken förväntas inbringa 11,1 MSEK före emissionskostnader, där emissionslikviden huvudsakligen avses användas till en internationalisering och utveckling av affärsmodellen till en prenumerationsbaserad Software-as-a-Service (SaaS)-modell. Vid full teckning av tillkommande teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3 kan det ge ett kapitaltillskott om ytterligare högst 16,7 MSEK, vilket skulle möjliggöra att Learning to Sleep dels kan stärka rörelsekapitalet ytterligare, dels fortsätta exekvera på Bolagets uttalade tillväxtstrategi.

  • Strategiska investerare i ryggen

Under H2-21 genomförde Learning to Sleep en Pre-IPO där bl.a. den portugisiska fonden Pathena Investments och den chilenska fonden Zentynel – Frontier Investments investerade, vilket gör att fonderna tillsammans äger drygt 8,4 % av aktierna och rösterna i Bolaget. Fonderna har erfarenhet från engagemang i bolag inom digital hälsa och life science samt kompetens inom IP-skydd, regulatoriska frågor och internationell lansering. Expansionspotentialen i Bolagets verksamhet var ett stort motiv till investeringarna – ett område där parterna även via samarbetsavtal avser att ta en aktiv roll och bistå med strategisk vägledning.