Learning to Sleep Q4-22


Kapitaltillskott möjliggör intensifierad expansion

Med det fjärde och sista kvartalet för år 2022 presenterat så kan vi fastställa att det har varit ett utmanande år för Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”), där Bolagets planerade expansion har varit mer kostnadskrävande än förväntat. Detta, i kombination med ett börsklimat präglat av låg riskvilja, har resulterat i att Learning to Sleep inte har erhållit erforderligt kapital för att kunna exekvera på Bolagets expansionsplaner. Därmed har vissa potentiella tillväxtbringande projekt pausats, vilket har påverkat verksamhetens utveckling negativt. Givet ett kapitaltillskott genom kommande företrädesemission anser Analyst Group att det möjliggör för Learning to Sleep att utöka satsningarna avseende Bolagets olika erbjudanden för att öka patientinflödet framgent, varför vi fortsatt ser goda möjligheter för Bolaget att nå vår estimerade omsättning om ca 8,8 MSEK år 2024. Genom en tillämpad EV/S-multipel om 2,0x, samt med hänsyn till en diskonteringsränta om 15 % och estimerad kapitalstruktur efter företrädesemissionen, resulterar det i ett potentiellt värde per aktie om 0,12 kr (0,60) per aktie, i ett Base scenario.

  • Minskad omsättning men stabil kostnadsutveckling

Under det fjärde kvartalet år 2022 uppvisade Learning to Sleep en nettoomsättning om 0,9 MSEK (1,6), motsvarande en minskning om 42 % jämfört med samma period föregående år. Samtidigt ökade omsättningen med 3 % jämfört med föregående kvartal (Q3-22), trots att Bolagets rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, minskade med 30 % Q-Q, vilket Analyst Group anser är ett bevis på att Learning to Sleeps arbete med att kostnadseffektivisera- och optimera verksamheten börjar bära frukt.

  • Kapitaltillskott möjliggör accelererad expansion

Under februari år 2023 meddelade Learning to Sleep att Bolaget avser genomföra en företrädesemission, vilket vid full teckning tillför en emissionslikvid om ca 20,4 MSEK, före emissionskostnader. Genom kapitaltillskottet avser Learning to Sleep att expandera säljorganisationen, utveckla nya tjänster inom området mental hälsa, samt lansera Bolagets SaaS-erbjudande till den privata marknaden och B2B-erbjudande. Pre-money värderingen uppgår till ca 1,5 MSEK, vilket Analyst Group anser bjuder in till en attraktiv risk-reward givet att Bolaget levererade en nettoomsättning om ca 3,4 MSEK under år 2022, samt att Learning to Sleep lyckas skala upp expansionen under kommande år och utvecklas i linje med våra prognoser.

  • Reviderat värderingsintervall

Genom estimerat kapitaltillskott via kommande företrädesemission anser Analyst Group att det möjliggör för Learning to Sleep att utöka satsningar beträffande Bolagets olika erbjudanden för att öka patientinflödet framgent, varför vi har valt att behålla våra prognoser. Däremot, med hänsyn till en ökning i antalet aktier och förändrad finansiell position genom emissionen, har värderingsintervallet justerats i samtliga av våra Base-, Bull-, och Bear scenarion.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.