Learning to Sleep Q3-23


Ökar intäktsdiversifieringen genom förvärv

Learning to Sleep ABs (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) omsättning fortsatte att påverkas negativt under Q3-23 till följd av den sänkta ersättningen från region Stockholm. Samtidigt uppvisar Bolaget tillväxt i antal patienter och har dessutom utvecklat affärsmodellen för att bli mindre beroende av denna ersättning, bl.a. genom att adressera företag med en B2B-modell, vilket banar väg för en ökad intäktsdiversifiering framgent. Därtill medför förvärvet av Bonzun Evolve ett breddat erbjudande som väntas medföra intäktssynergier. Med en tillämpad EV/S-målmultipel om 5x på 2024 års estimerade försäljning om 9,4 MSEK härleds ett potentiellt pris per aktie om 0,10 (0,11) SEK i ett Base scenario.

  • Ökat antal patienter men minskad omsättning

Omsättningen under Q3-23 uppgick till 0,55 MSEK (0,88), motsvarande en minskning om 37 % Y-Y. Learning to Sleep har under de tre första kvartalen år 2023 ökat antalet patienter jämfört med föregående år, samtidigt har omsättningen minskat, vilket är hänförligt till att Region Stockholm har sänkt ersättningen för Bolagets behandling. Learning to Sleep har genomfört förändringar i affärsmodellen för att minska beroendet av denna ersättning bl.a. genom att adressera företag i en B2B-modell där några mindre affärer har vunnits under Q3-23.

  • Rörelsekostnaderna minskade med 34 % Y-Y

Fortsatta kostnadsbesparingar medförde att rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till -3,3 MSEK (-5,0), vilket motsvarar en minskning om 34 % Y-Y. Bolaget har beslutat om ett effektiviseringsarbete som ska minska kostnadsmassan ytterligare genom att fokusera på de mest lönsamma delarna inom Bolaget, vilket, i kombination med en estimerad försäljningstillväxt, förväntas stärka lönsamheten.

  • Ytterligare förvärv kan bredda erbjudandet

I oktober 2023 kommunicerade Learning to Sleep att Bolaget ingått ett s.k. term sheet om att förvärva samtliga aktier i YouGo Healthplan Sweden AB. Det potentiella förvärvet kan addera ett bolag med ett digitalt analysverktyg för att kartlägga företags medarbetares hälsa. Analyst Group anser att förvärvet ligger i linje med Bolagets strategi att bli en ledande digital hälsokoncern och att Bolagets befintliga erbjudande kompletteras väl. Med hänsyn till att villkoren för den nyemission som ska finansiera förvärvet inte klargjorts samt att bindande avtal ännu inte tecknats har förvärvet inte inkluderats i våra estimat för Learning to Sleep utan ses som en ytterligare option på befintliga prognoser.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Med hänsyn till resultatet i Q3-23, vilket var något under våra förväntningar, har vi uppdaterat våra finansiella prognoser för Bolaget, där vi främst justerat ned våra förväntningar avseende omsättning år 2023. De uppdaterade prognoserna medför ett uppdaterat värderingsintervall i ett Base och Bull scenario samtidigt som vi behåller vår värdering i ett Bear scenario.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.