Learning to Sleep Q3-22


Sparpaket börjar bära frukt

Med det tredje kvartalet år 2022 presenterat, står det klart att Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) har ökat omsättningen (Q-Q), trots att Bolaget implementerat ett omfattande sparpaket under perioden. Detta anser Analyst Group vara att resultat av dels att Bolagets arbete med att öka patientinflödet via rekommendation från vården börjar bära frukt, dels till följd av en ökad varumärkeskännedom. Genom fortsatta satsningar på att nå ut med Bolagets erbjudande via vårdpersonal, i kombination med utökade samarbeten med digitala hälsobolag, estimerar Analyst Group estimerar att Learning to Sleep når en omsättning om ca 5,3 MSEK år 2023, vilket utifrån en diskonteringsränta om 12 %, samt en tillämpad P/S-multipel om 1,8x, resulterar i ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,60 (0,81) kr i ett Base scenario.

  • Fortsatta utmaningar, men på rätt väg

Under Q3-22 uppgick nettoomsättningen till 881 tSEK (924), motsvarande en minskning om -5 % jämfört med samma period föregående år, samtidigt är det en ökning om 29 % Q-Q. Omsättningen var något lägre än våra förväntningar, vilket antas främst vara hänförligt till ett lägre patientinflöde till följd av en högre patientavgift. Samtidigt ser Analyst Group positivt på att Learning to Sleep ökar omsättningen Q-Q, trots att bolaget under perioden har implementerat ett omfattande sparpaket innehållande en minskad budget för marknadsföring, vilket indikerar att varumärkeskännedomen ökar.

  • Positiv forskningsstudie vidimerar

En preliminär rapport från Karolinska Institutet, vilken utgick från en randomiserad forskningsstudie, visade att 90 % av deltagarna i studien visade minskade sömnbesvär efter att ha behandlats med Learning to Sleeps KBT-behandling. Vidare visade studien också att Bolagets behandling fungerar bäst jämfört med andra liknande behandlingar i Sverige. Analyst Group ser positivt på resultatet då det är ytterligare ett bevis på att tjänsten är både viktig samt konkurrenskraftig och bör således ha en stark position på den svenska adresserbara marknaden, vilken estimeras vara värd ca 3 mdSEK.

  • Vi justerar våra prognoser

Patientinflödet har hittills under år 2022 varit lägre än våra estimat, främst till följd av en höjning av patientavgiften som Region Stockholm genomförde i april 2022, varför vi har reviderat ned våra estimat både för år 2022 och framgent. Givet nuvarande burn rate, och att Learning to Sleeps kassa vid utgången av Q3-22 uppgick till ca 0,5 MSEK samt att Bolaget har upptagit ett konvertibelt lån om 3 MSEK efter periodens utgång, estimerar Analyst Group att Learning to Sleep kommer att vara i behov av ytterligare kapital vid utgången av Q4-22, allt annat lika. Detta, i kombination med en lägre estimerad nettoomsättning, medför att vi i denna analysuppdatering presenterar ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga våra scenarion Bear, Base och Bull.