Learning to Sleep Q2-22


Fortsatt utmanande marknadsklimat

Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) har under H1-22 visat en större rörelseförlust än Analyst Groups estimat till följd av ett lägre patientinflöde än väntat, hänförligt till bl.a. en höjning av patientavgiften i region Stockholm. Under kvartalet har en rapport från Karolinska Institutet publicerats vilken visade att 90 % av deltagarna i studien hade minskade sömnbesvär efter att ha genomgått Learning to Sleeps behandling, vilket återigen påvisar att behandlingen tillgodoser patienternas behov. Fortsättningsvis under år 2022 kommer fokus ligga på att öka patientinflödet samt minska kostnaderna med hjälp av implementerat sparprogram. Analyst Group estimerar att Learning to Sleep når en omsättning om ca 6,6 MSEK år 2023, vilket utifrån en diskonteringsränta om 12 %, samt en tillämpad P/S-multipel om 2,0x, resulterar i ett potentiellt värde per aktie om 0,8 kr i ett Base scenario.

  • Lägre omsättning än estimerat

Under Q2-22 rapporterade Learning to Sleep en nettoomsättning om 685 tSEK (816), motsvarande en minskning om 16 % jämfört med samma period föregående år. Minskningen är hänförlig till oro i omvärlden, vilket tidigare inneburit lägre patientinflöde, samt en höjning patientavgiften som Region Stockholm utfört. Samtidigt har Bolaget upplevt ett mer normalt inflöde av patienter mot slutet av kvartalet samt under sommaren, vilket estimeras medföra ett högre patientinflöde under kommande kvartal. Analyst Group ser det som kritiskt att Learning to Sleep nu ökar patientinflödet för att öka omsättningen givet den kostnadsmassa som Bolaget idag besitter.

  • Positiv forskningsstudie vidimerar

En preliminär rapport från Karolinska Institutet, vilken utgick från en randomiserad forskningsstudie, visade att 90 % av deltagarna i studien visade minskade sömnbesvär efter att ha behandlats med Learning to Sleeps KBT-behandling. Vidare visade studien också att Bolagets behandling fungerar bäst jämfört med andra liknande behandlingar i Sverige. Analyst Group ser positivt på resultatet då det är ytterligare ett bevis på att tjänsten är viktig och bör ha en stark position på den svenska adresserbara marknaden, vilken estimeras vara värd ca 3 mdSEK.

  • Vi justerar våra prognoser

Patientinflödet har under år 2022 varit lägre än våra estimat, främst till följd av en höjning av patientavgiften som Region Stockholm genomförde i april, varför vi har fått sänka våra estimat både för år 2022 och framgent. Vi har även dragit ner våra kostnadsprognoser, dels då ett lägre patientinflöde innebär lägre kostnader, dels givet det sparpaket Bolaget har implementerat, vilket innebär att icke nödvändigt utvecklingsarbete samt större kostnadskrävande projekt pausas. Vi har även valt att revidera den multipel vi värderar Learning to Sleep på med hänsyn till svagare framtida tillväxt. Sammantaget innebär detta ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga våra scenarion Bear, Base och Bull.