Learning to Sleep


Hälsokoncern som tacklar samtidens hälsorelaterade utmaningar 

Learning to Sleep AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) har tidigare endast tillhandahållit behandling för hantering av sömnproblem till Bolagets kunder. Genom förvärvet av Bonzun Evolve, vilket slutfördes under augusti år 2023, har Learning to Sleep nu breddat Bolagets erbjudande från att enbart fokusera på adressering av sömnproblem till en större målgrupp där Bolaget nu även tillhandahåller lösningar för stresshantering. Analyst Group estimerar att Learning to Sleep, till stor del som en effekt av förvärvet av Bonzun Evolve, uppnår en omsättning om ca 10,4 MSEK år 2024. Med en tillämpad EV/S-målmultipel om 5x på 2024 års estimerade försäljning om 10,4 MSEK härleds ett potentiellt pris per aktie om 0,11 SEK i ett Base scenario. Detta är i termer av värde per aktie lägre än i vår analys från i maj, vilket dock enbart är en teknisk justering till följd av ett ökat antal aktier efter förvärvet av Bonzun Evolve, vi höjer därmed det motiverade marknadsvärdet av Learning to Sleep från 11,8 MSEK till 46,9 MSEK i absoluta tal. 

  • Strategiskt förvärv som kompletterar och breddar erbjudandet

Bonzun Evolve tillhandahåller en digital behandling, som utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet, där användaren får genomgå åtta digitala sessioner för att motverka stress. Till följd av förvärvet expanderar därmed Learning to Sleep från att adressera sömnrelaterade problem till att även tillhandahålla behandlingar inom andra hälsorelaterade fält. Analyst Group ser positivt på förvärvet som en effekt av de betydande synergier, vilka genom bl.a. korsförsäljning estimeras för. Bonzun Evolve har, genom ett strategiskt ramavtal med Trygghetsrådet goda möjligheter att realisera det underliggande värdet i den kliniskt bevisade behandlingen. Trygghetsrådet ses som en attraktiv samarbetspartner till följd av de ca 1,1 miljoner tjänstemän som är anslutna till Trygghetsrådet, vilket kan leda till en stor försäljning av licenser enbart genom Trygghetsrådet.

  • Lägre omsättning under kvartalet estimeras vara temporär

Under Q2-23 uppgick Learning to Sleeps nettoomsättning till 0,6 MSEK, vilket är lägre än nettoomsättningen om 1 MSEK under Q1-23. Den lägre omsättningen är främst hänförlig till en lägre subvention från Region Stockholm, vilket har inneburit att Bolaget har inlett en omstrukturering av prissättningsmodellen för att bli mindre beroende av subventioner, samt det omfattande arbetet under kvartalet avseende att slutföra förvärvet av Bonzun Evolve. Med ett större försäljningsfokus framöver, samt med Bonzun Evolve inom koncernen, estimeras försäljningen accelerera under H2-23 och öka från 1,6 MSEK under H1-23 till 4 MSEK under H2-23 för koncernen.

  • Reviderat värderingsintervall

Till följd av att Bonzun Evolves mjukvara inte är beroende av psykologer, vilket Learning to Sleeps mjukvara för närvarande är, anses Bonzun Evolves mjukvara vara mer skalbar fast med lägre omkostnader. Därutöver är Bonzun Evolves tjänst mer nischad gentemot B2B, vilket anses mer lukrativt än B2C avseende prissättningsmodellen. Sammantaget motiveras en högre EV/S-målmultipel, baserat på en mer skalbar affärsmodell, vilket härleder ett pris per aktie om 0,11 SEK i ett Base scenario.

6

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.