Kollect on Demand


Digital banbrytare på en analog marknad

Kollect är ett innovativt teknikföretag som erbjuder lösningar för affärskunder och privatkunder inom avfallshantering. Bolagets lösningar delas in i två segment, Avfallsinsamling och Avfallsinlämning. Inom Avfallsinsamling erbjuder Bolaget en nätbaserad tjänst som hjälper kund att hitta en passande tjänst för bra pris från externa licensierade operatörer. Inom segmentet Avfallsavlämning tillhandahåller Bolaget själva stora avfallskomprimatorer, kallade BIGbins. Kollect estimeras växa med en CAGR om 42 % åren 2017-2020, där främsta tillväxten sker genom expansion till nya städer. År 2020 estimeras omsättning till ca 53,6 MSEK och med tillämpad P/S-multipel per segments totala omsättning på 2020 års prognos på 1,6, värderas Kollect till 16,1 kr per aktie i ett Base scenario.

 

  • Hållbarhet och miljö är starka drivare

2015 antog den Europeiska kommissionen bl.a. en plan för att implementera Cirkulär Ekonomisk Handlingsplan, där huvudfokus är att bearbeta och ta fram framtida utmaningar som förändrar vår ekonomi och som har som målvision att arbeta mot en klimatneutral och cirkulär ekonomi. De nya reglerna innebär bl.a. ett återvinnings-mål för kommunala avfall på 55 % år 2025, 60 % år 2035 samt 65 % år 2050. Dessa trender talar för Kollect.

  • Marknaden kännetecknas av små operatörer med låg digital utveckling

Marknaden för avfallshantering på Irland och i Storbritannien är lågutvecklad gällande tekniska lösningar mot konsumenter. 80 % av operatörerna enbart på Irland estimeras ha 10 eller färre anställda, och är ofta verksamma på mindre lokala marknader. Då det oftast enbart går att beställa tjänsterna per telefon eller under begränsade besökstider leder Kollects lösning till en effektivisering för kunder och operatörer att finna varandra, vilket i sig bidrar till att driva Kollects tillväxt.

  • Ökad exponering mot nyckelmarknader ger växande omsättning

Kollect är idag olönsamma men har mellan åren 2016-2018 visat en kraftig omsättningstillväxt om ca 100 % per år. Under resterande del av 2019 estimeras Kollect omsätta ytterligare 9,2 MSEK för att nå en total omsättning om 36,2 MSEK. År 2020 estimeras Bolaget omsätta 53,6 MSEK med en bruttomarginal om 36 % och visa ett nettoresultat om 0,4 MSEK.

  • Brist på konkurrens kan ge syntetiska marginaler

Det har tidigare funnits en konkurrent till Kollect, men då deras lösning inte kunde konkurrera med Kollect har de numera gått i konkurs. Detta betyder att Kollect inte har några direkta konkurrenter på marknaden idag. Därav kan det tänkas att Kollect idag har möjlighet att hålla högre marginaler på grund av de priser de kan ta jämfört med om det var en mer konkurrensutsatt marknad.