Kollect on Demand Q4-21


Dags att bevisa skalbarheten i affärsmodellen under 2022

Kollect, verksamma inom avfallsinsamling och avfallsavlämning, har utvecklat en tvåsidig digital marknadsplats som sammanlänkar konsumenter med sophanteringsbolag, ett värdeskapande erbjudande för båda parter. Kollects Q4-rapport är presenterad och utifrån Analyst Groups prognoser väntas Kollect vända till vinst på EBITDA-nivå under 2023, drivet av realisering av skalfördelar, en optimerad intäktsmix och fortsatt expansion på Irland och i Storbritannien. Utifrån en applicerad P/S-multipel om 1,4x på 2022 års estimerade försäljning om 93,3 MSEK motiveras ett värde per aktie om 13,71 kr i ett Base scenario.

  • Tuffa jämförelsetal under Q4-21

För 2021 års sista kvartal levererade Kollect en omsättning om 17,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 35,2 % Y-Y och -8,9 % Q-Q. Tillväxttakten kom in lägre än tidigare fyra kvartal och omsättningen var lägre än vår prognos. Detta kan delvis förklaras av att Kollect i större utsträckning är föremål för säsongsvariation i det fjärde kvartalet, givet att företagssegmentet utgör större del av intäkterna och där vissa branscher stänger ned i samband med julledigheter. Därtill kan den lägre tillväxttakten förklaras av att motsvarande kvartal under föregående år påverkades positivt av förvärvet av ett compactor bin-bolag, varför Q4-21 ställs mot ett tufft jämförelsekvartal. Bruttomarginalen uppgick till 34,7 % jämfört med 42,8 % motsvarande kvartal föregående år, men kan förklaras av förvärvet som innebär ökade intäkter inom BIGbin-vertikalen, vilken är av betydligt högre lönsamhet. Analyst Group hade estimerat en högre bruttomarginal (~37 %), men där vi underskattat säsongseffekten och prognostiserat en förbättrad intäktsmix.

  • Ökade tillväxtsatsningar hämmade lönsamheten

EBITDA-resultatet uppgick till -4,4 MSEK vilket var lägre än vår prognos (-2,6), vilket är en konsekvens av såväl den lägre rapporterade omsättningen som bruttomarginalen som uppvisades under kvartalet, i kombination med ökade rörelsekostnader, som härleds av ett antal seniora rekryteringar och fortsatta investeringar i teknologi och marknadsföring.

  • Justerat värderingsintervall

Med bakgrund av hur bruttomarginalen, tillika övergripande lönsamhet, har utvecklats under 2021 har vi valt att göra revideringar i våra prognoser. Vi ser fortsatt stark tillväxt för Kollect framgent, men givet våra revideringar ser vi inte längre att Kollect kan uppvisa positivt EBITDA-resultat på kvartalsbasis under 2022, utan att det istället förskjuts till 2023. I ett rådande börsklimat med en ökad riskaversion, tillika riskpremie, för i synnerhet snabbväxande bolag som ännu inte är lönsamma, i kombination med fortsatt låg likviditet i aktien, har vi justerat ned vårt värderingsintervall för Kollect.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.