Kollect on Demand Q2-21


Stärkt kassa möjliggör accelererad tillväxt

Kollect, verksamma inom avfallsinsamling och avfallsavlämning, har utvecklat tvåsidig digital marknadsplats som sammanlänkar konsumenter med sophanteringsbolag, och tillhandahåller ett värdeskapande erbjudande för båda parter. Q2-21 rapporten är presenterad och utifrån Analyst Groups prognoser väntas Kollect vända till vinst år 2022, drivet av realisering av skalfördelar, en optimerad intäktsmix och fortsatt expansion på Irland och i Storbritannien. Utifrån en applicerad P/S-multipel om 1,5x för 2021 års prognostiserade försäljning om 67 MSEK motiveras en aktiekurs om 17,1 kr i ett Base scenario.

  • Omsättningen kom in högre än förväntat

I sex efterföljande kvartal har Kollect nu ökat omsättningen och i Q2-21 uppgick omsättningen till 16,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 39 % YoY och 29 % QoQ. Detta var högre än vad vi förväntade oss, då vi estimerat ca 16,1 MSEK. De återkommande intäkterna växte med 74 % YoY, men minskade samtidigt sin andel av de totala intäkterna QoQ som under Q2-21 uppgick till 57 %, ned från 63 % kvartalet innan, drivet av en stark utveckling i de icke-återkommande intäkterna.

  • Intäktsmixen drog ned bruttomarginalen i Q2-21

Som en effekt av att de icke-återkommande intäkterna utgjorde en större andel av de totala intäkterna i Q2-21 jämfört med i Q1-21, minskade bruttomarginalen till 37,2 % i Q2-21, från 39,2 % i Q1-21, vilket var lägre än vad vi förväntat oss. Även om de icke-återkommande är associerade med lägre bruttomarginal, medför de högre rörelse- och nettomarginaler då dessa är förknippade med betydligt lägre rörelsekostnader, varför nettoresultatet kunde stärkas QoQ. Givet hur bruttomarginalen har utvecklats under H1-21 har vi valt att göra revideringar i prognoserna, i synnerhet avseende bruttomarginalen. Då H1-21 nu är avverkat har även justeringar i Bull och Bear scenario behövts göras.

  • Fyller på kassa med TO1

Kollect annonserade den 9 augusti att teckningskursen för teckningsoptionerna av TO1 är fastställt till 8,28 kr, vilket innebär att för varje innehavd (1) teckningsoption ges möjligheten att teckna en (1) ny aktie i Kollect för 8,28 kr. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner tillförs Kollect 30,6 MSEK1, och nettolikviden ska användas åt dels ytterligare investeringar i plattformen, dels för att stödja utrullningen av fler BigBins. Ett lån om 6,5 MSEK avses även betalas tillbaka, vilket stärker balans-räkningen. Då Kollect ännu inte är lönsamma på rörelsenivå är det gynnsamt att finansiera tillväxten med eget kapital framför skuld, vilket vi ser positivt på, även om utspädningen2, vid fullt nyttjande, är hög och är något som kommer påverka värderings-intervallet. Den stärkta finansiella ställningen som kommer av TO1 motverkar å andra sidan nedsidan i värderingsintervallet till följd av utspädningen.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.