Kollect on Demand Q2-20


Rätt bransch i rätt tid

För Kollect så stavas andra kvartalet ”tillväxt” där försäljningen ökar med 75 %, vilket i kombination med ett välhanterat rörelsekapital samtidigt stärkt kassan. Bruttomarginalen behöver ännu komma upp på högre nivåer, men sammanfattningsvis anser vi att Kollect bevisar styrkan i sin affärsmodell under en vår där många bolag satts på prov. Kollect känns minst sagt intressanta att hålla ett nära öga på under hösten, där vi tror att Bolaget kan klättra till högre höjder. För helåret 2020 prognostiseras en helårsomsättning om ca 51 MSEK och baserat på en justerad P/S-multipel på 2020 års prognos, höjer vi vårt värderingsintervall till ett värde per aktie om 17 kr (12) i ett Base scenario.

  • Går mot strömmen och visar tillväxt under Q2

Under Q2-20 uppgick omsättningen till 12,1 MSEK (6,9), motsvarande en tillväxt om 75 %. Att Kollect lyckas visa så pass god tillväxt under Q2 som blivit lidande av en av de största samhällsmässiga- och ekonomiska kriserna i modern tid, är ett minst sagt bra betyg. En förklarande faktor är att den industri som Kollect verkar inom är ”skyddad” relativt många andra, i den bemärkelsen att Bolagets tjänst anses vara en väsentlig sådan vilket därmed möjliggör fortsatt försäljning till kunder utan större avbrott. Sett till Bolagets återkommande intäkter uppgick dessa under Q2-20 till 5,5 MSEK (4,2), motsvarande en ökning om 32 %. Kollect fortsätter således växa sin ARR, vilket möjliggör en högre tillväxt över tid.

  • Välbalanserat rörelsekapital genom krisen

Ett av Kollects mål under Q2 var att lyckas bibehålla en god likviditet. Ökad försäljning, ekonomiskt stöd om 1,1 MSEK i form av reducerade personalkostnader och överlag god kostnadskontroll resulterade i att kassan vid utgången av juni uppgick till 4,0 MSEK, att jämföra med 2,3 MSEK vid utgången av mars i år. Vi anser därmed att Kollect har lyckats med målet att under kvartalet minska sin burn rate och bevara sin kassa.

  • Back-on-Track i Storbritannien

Sedan juni är Kollect tillbaka i Storbritannien, efter att temporärt hållit den delen av verksamheten pausad sedan mars. Inom UK kommer Kollect adressera 75 städer med ett totalt invånarantal om 40 miljoner som är i behov av Bolagets erbjudanden. Det räknar vi med kommer bidra till en ökad omsättning under kommande kvartal.

  • Genomför förvärv och stärker kassan

Under augusti meddelade Kollect att de avser förvärva ett Compactor Bin-bolag i Irland, vars omsättning och rörelseresultat LTM uppgår till 3,6 MSEK respektive 1,8 MSEK. För att finansierade förvärvet har Kollect tagit in 9 MSEK via en riktad emission, tillsammans med ett lån om 3 MSEK. Vi ser positivt på förvärvet, vilket köps till rimliga multiplar, och att det bidrar till att stärka Kollects operativa kassaflöde.

8

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.