Kollect on Demand Q1-22


Rekordstark kassa möjliggör accelererad tillväxt

Kollect, verksamma inom avfallsinsamling och avfallsavlämning, har utvecklat en tvåsidig digital marknadsplats som sammanlänkar konsumenter med sophanteringsbolag, ett värdeskapande erbjudande för båda parter. Kollects Q1-rapport är presenterad och utifrån Analyst Groups prognoser väntas Kollect vända till vinst på EBITDA-nivå under 2024, drivet av realisering av skalfördelar, en optimerad intäktsmix och fortsatt expansion på Irland och i Storbritannien. Utifrån en applicerad P/S-multipel om 1,4x på 2022 års estimerade försäljning om 67,6 MSEK motiveras ett värde per aktie om 10,12 kr i ett Base scenario.

  • Stärkt kassaposition efter genomförd avyttring

Under Q1-22 meddelade Kollect att Bolaget avyttrar dess traditionella avfallsinsamlingsverksamhet (Bin Collection) avseende Waterford-området på Irland för en köpeskilling om 25 MSEK före transaktions-kostnader. Förutom en väsentligt stärkt kassaposition, är de initiala effekterna av avyttringen en lägre omsättning, minskade återkommande intäkter samt en lägre bruttomarginal, samtidigt som tillväxttakten kommer att vara högre då Bolagets kärnverksamhet, onlineplattformen och BIGbin, är de segment som växer starkast. Den stärkta kassapositionen möjliggör för Kollect att satsa aggressivare på organisk tillväxt genom investeringar i teknologi, breddning av produkterbjudande samt utrullning av fler BIGbins.

  • Q1-rapporten i linje med förväntan

Kollect redovisade en omsättning om 13,4 MSEK (9,4) under Q1-22, motsvarande en tillväxt om 42 % mot jämförbart kvartal föregående år. EBITDA-resultatet, efter justeringen för avyttringen av Bin Collection-verksamheten uppgick till -4,6 MSEK vilket, tillsammans med rapporterad omsättning, var i linje med vår förväntansbild. Med ett produkterbjudande som ligger helt rätt i tiden, stärkt kassa och Bolagets nya partnerskapsavtal med B&Q, vilken innebär en ny försäljningskanal, estimerar Analyst Group starkare kvartal för Kollect framgent.

  • Justerat värderingsintervall

Till följd av avyttringen, vilken medför en lägre omsättning och att lönsamheten estimeras förskjutas ytterligare, har vi valt att revidera våra estimat. Givet detta, i kombination med ett tufft börsklimat för snabbväxande bolag som ännu ej är lönsamma samt fortsatt låg likviditet i aktien, har vårt värderingsintervall justerats. Tillväxtutsikterna är fortsatt starka och Bolaget har efter avyttringen en rekordstark kassa, varför vi fortfarande anser att Kollect, till nuvarande värdering, är undervärderade.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.